columns 2020
 

 

 

Meter vuur meter    (jan I)

 

In de winktertsiet vilt vuur d’r Hannes nit vöal tse fietse. En mit de fesdaag al jaaroes nit. Jister óp Nuijoarsdaag hat heë inne sjpatseerjank jemaad. Ónger ing sjtrak blauw loeët. Wiesbevroare eëd. ...

 

In ’t midde    (janII)

 

Ing waech in ’t Nuijoar. De tsiet va jód vuurneëme. Winniejer va dit en mieë va dat. D’r wónsj va jezóndzieë. Lang leëve.
D’r ieëtsjte zóndieg van ‘t joar. ’t Weer is drueg. Jinne vraos...

 

Zoeë               (janIII)


D’r sjpatseerjank van alle daag hant ’t Bertie en d’r Wiel dróp zitse.
‘Richtieg jannewaar-weer,’ zeët ’t Bertie.
Jrauw de loeët. Vuchtieg d’r wink. Pratsj in d’r busj. Ze veëge ziech de vus aaf óp de mat bij de vuurduur...

 

Jezóndheet      (janIV)

 

Doa zitse ze da de tswai breur. An d’r kuchedusj. Vurriegs joar in d’r fibberwaar. De vasteloavend vool doe sjpieë. Noen jannewaar. E jroeës sjtuk papier. Jet um tse sjrieve. En nit tse verjaese de sjnapsflesj mit tswai jleës-jer. Wat jeet ’t dis joar weëde in d’r óptsóg?..

 

Sjting      fibberwI
                               
Ze woare mit vöal. Jude, Roma, Sinti. Aafjeveurd noa d’r doeëd. Vuur jidderinne va hön likt in e monument inne sjtee. Hóngedveerdoezend sjting. Verdeeld uvver jans jet plaatsje in ’t land...

 

Sjmienk
                                         fibberwII
’t Jeet dróp aa. D’r fieber sjtiegt bij d’r Joeëhan en ’t Lieza. Ee woad. Wóngerlieg. Vasteloavend. Dat junt ze viere. Jraad wie alle joare.
‘Jraad of ’t d’r letste is,’ zeët d’r Joeëhan. ‘Zoeë junt vier ’t viere.’
’t Lieza vingt aa tse sjoenkele...

 

Va binne oes

                                          fibberwIII

In ’t noajoar trukt d’r Jean de vuejel noa ’t zude hingernoa. Um jet van ’t zommerlieje tse veule. Um jet va klure tse preuve. Um mit tse neëme noa heem i zie atelier.
Heë veult ’t vrugjoar kome. In ’t sjpel van d’r Vasteloavend. Dat trukt...

 

Jenauw
                                   fibberwIV
Jenauw hu. Vasteloavendszóndieg. ’t Is al jans jet joare jeleie. D’r kammeraad van d’r Hannes. Sjtiejet aaf um alling wieër tse joa. Noa ’t ummer. D’r helm zatst heë aaf. Loos ‘m hinger vuur d’r Hannes. Jiddes joar, jenauw deë daag, zetst d’r Hannes d’r helm óp va ziene kammeraad...

 

Dreihónged-
tswai-envóftsieg
   fibberwV

‘Nog dreihóngedtswai-envóftsieg daag. Da is ’t alwerm Vasteloavend.
’t Sjeet óp e sjildsje. ’t Hingt hinger ing vinster. D’r Joeëhan maat ziene sjpatseerjank mit d’r hónk. Heë kiekt d’rhin en jrielaacht ins...

 

 

 

 
Hank     meëtsI
                          
Dizze middieg zoge zie ziech nog. ’t Bertie en d’r Wiel mit de klingkinger. Ze hant ziech jeduid. En de kinger jedansd an de hank van de oma en d’r opa. Noen junt 't Bertie en d'r Wiel  noa ’t tejater. E sjtuk uvver inne man...

 

 

 

Sjpeiel    meëtsII
                                   
Bij d’r hoarsjniejer jeet de duur óp. D’r Joeëhan kunt eri. Jrust. Zetst ziech an ‘t dus-je um tse wade. Heë pakt ziech de tsiedónk. In d’r sjtool zitst d’r André. Heë kriet de hoare jesjneie...

 

Liela     meëtsIII
                                   
In ’t tsimmer van ’t Bertie en d’r Wiel sjteet inne pot mit veer hyacinte. E jesjenk van ’t warehoes. Kót vuur de hamsterwoed. Liela kluur...

 

Mód     meëtsIV
                                     
De tsiedónk likt óp d’r dusj. D’r Joeëhan leëst. Ejentlieg jieët ’t mar ee nuits. Jet wat jing kroeën verdeend. Daaglang binne zitse. D’r hónk alling eroes in d’r jaad. Ing jong vrauw van ing sjtroas wieër zetst óp donnesjdieg de waar a jen duur. Ze wirkt in e jroeës waarjesjef. ’t Lieza zitst in d’r sjtool bij de vinster...

 

 

Zin    aprilI
                                         
De zon sjiengt óp de moer van d’r sjtal. Bij d’r Hannes hingenum. D’r sjtal van d’r fiets. Deë wakker is oes d’r winktersjlof. D’r fiets weëd binne jehaode durch jet klings. Jet klings oes de natoer. De natoer woa d’r Hannes mit d’r fiets jans jet sjtonde verbliet. Um sjtilte...

 

Bakke    aprilII
                                    
’Wat dunt vier dis joar mit de Oeëstere, Joeëhan?’
‘Mit de Oeëstere? Dat doert nog effe, Lies. Is pas uvver tswai waeche.’
‘Nae, dat is komende zóndieg.’
‘Dat meens te nit. Iech hauw kanne sjwere, dat ’t ing waech sjpieëder zouw zieë.’..

 
Wase    aprilIII
                                     
Dis joar hant ze de Paosj-aier mar in d’r vuurjaad versjtaoche. De klingkinger van ’t Bertie en d’r Wiel zukke ze doa mit eëve vöal plezeer. Oeëstere viere ze bij hön vuur ’t hoes. Óp aafsjtand. De oma en d’r opa sjtunt  ‘óp ’t trepje vuur de duur’. In ’t jraas wase maizus-jer...{/modal
{modal article=1803}
Sjtreep     aprilIV
                                    
Ing tsiet wósse ze nit wat ze d’rmit aa moeëte vange. Ing krankheet mit inne könnelieje naam. Bezörgdheed hool hön binne. De manslu van de bank. Evver ’t leëve in ’t dörp jeet wieër. Plaatsj jenóg vuur jans jet angerhaove metere. Zoeëjaar in d’r sjpieëljaad. Waal uvveral sjtrepe...
 

Oranje zon      maiI
                                       
Al vrug hauwe ze de vaan oes-jesjtaoche. “t Lieza en d’r Joeëhan haode d’rva um kluur tse jeëve an ’t leëve. En hu is dat oranje. Óp d’r könniksdaag. D’r Joeëhan maat zieng rungde mit d’r hónk. In dis tsiet van aafsjtand haode deed e dat vrujjer wie angesj. Bauw jinne is dan an duur...

 

 

 
Krans     maiII
                                      
Hu weëd inne krans jelaad. Veer mai. Jedanke an de jevallene. Jesjtórve vuur d’r vrid. E jesjenk vuur lu. Die hingerblieve. Bis óp d’r daag va hu.
D’r burjemeester en d’r vuurzitsender van d’r oranjeverain legke d’r krans...
 
E jesjprieëch   maiIII
                                  
‘Wie jeet ’t mit diech?’
’t Bertie van d’r Wiel belt mit zie broar.
‘Vuurzichtieg aa wa Bertie. Wens te wied in de achtsieg bis, móts te jód oeskieke.’ ‘Kries te d’r daag um?’
‘Hei i hoes zunt wie uvveral de bekankde rejele...

Jriep      maiIV
                               
Tswai joar jeleie zunt ze d’rmit aajevange. De jonge va vruier oes de tsiet van de jonge-sjoeël. Ze treffe ziech in ’t vrugjoar en in ’t noajoar. Inne daag ónger hön. Óngerweëgs i hön erinneroeng. Vertselle, laache. Sjpatsere, zitse. An d’r dusj, óp ing bank...
 
Röngde    maiV
                                       
‘Kiek Lies. Hei sjteet ’t in de tsiedónk. Vier mósse werm ins mieë joa beweëje.’
‘Iech vertrouw ’t nit Joeëhan. Va dat vieres zunt vier nog nit aaf. Losse vier mar vuurzichtieg blieve.’
‘Zivvedoezend sjritte mós me jiddere daag zetse. Dat is jód vuur de jezóndheet.’..
 
Oam   joenieI
                                         
‘Leëve is sjun umdat leëve bejinne is, ummer óppenuits, óp jiddes moment.’
Dat hat d’r Hannes jeleëze. In ee van de bucher die heë de letste tsiet i jen heng hat jehad. Zoeë veult ’t ziech óch vuur hem. Heë sjtiegt nog ins óp d’r fiets. Inne nuie bejin. In alle vrugde...
 


Pries    joenieII
                                  
‘Mit e bis-je jeluk zunt vier sjteeriech’, zaat d’r hoarsjniejer va hinger zie mónkkepje.
D’r Joeëhan hauw ziech nog ins losse zieë noa al die monde. De hoare tsemlieg lank jewase. Doa woar inne pries jevalle bij hön in de noabersjaf. D’r hoarsjniejer hauw ziech al riech jerechend...

 


Kótbij    joenieIII
                              
In ’t vrugjoar kunt d’r Jean jiddes joar werm noa heem. Noa zie atelier.
‘Iech kom  mit de vuejel oes ’t zude. En iech jon werm mit ze tseruk,’ zeët e jemindlieg.
Heë woar jraad óp tsiet hei. Kót vuur al tsouw jong. Inne zommerlang sjildere...
 

Alle    joenieIV
                                            
Mit de Oeëstere sjtónge ze in d’r vuurjaad. Noen bij dat sjun weer hingenum. Inne daag lang vuur d’r vadder. D’r Wiel neumt ziechzelver lever pap. Kót en duudlieg. Zoeë wil e zieë. I zie leëve. Dat mitjeëve a zieng kinger. Noen de klingkinger. Hön alle sjunheet sjenke mit wat wöad óch mar i ziech kanne han...

 

 

Vinster     joelieI
                                 
’t Is vrug in d’r möje. Inne vrachwaan laant inne container aaf. Vöal krach i jen sjtroas. Vuur ’t hoes van d’r Hoepermans. Ing tsiet jeleie is e zieng vrauw hingernoa jejange. In alle vrid. Noa de ónendliegheet...

 

Sjpieëljaad     joelieII
                                
Jet reëne daag. ’t Is sjtil in ’t dörp. An e inkel hoes hingt ing vaan mit ing sjoeëltaesj. ‘Geslaagd’ sjteet dróp. Jonglu mit e papiersje i jen heng. Um wieër tse joa in ’t leëve. Wieër wie ’t dörp. Um tseruk tse kome in erinneroeng...


Vaan   joelieIII
                          
’t Mörjens maat d’r Jean jeer inne sjpatseerjank. Uvver veldweëg langs weie. Durch e paar dörper in d’r trengel. Va wieds hat e ze al jehoeëd, de kirchklok. Inne troer-sjlaag. De lu sjtunt langs d’r sjtoeprank. Wied jenóg oeseree. D’r harmonie kunt vuuróp. Ing zerk is óp ing boerekar jezatsd...

 

 
Kaffe-apperaat   joelieIV
                                 
‘Noen móts te miech ins zage Joeëhan. Is dat hoes hei beheksd?’
‘Óp wem sjleet dat? Heks?’
‘Doa meen iech jinne mit. Doa meen iech wat hei vuur ing komiesje dinger passere.’
‘Vertsel vrauw. Komiesje dinger huur iech jeer.’..
 
Terras    aujoesI
                                  
Vuurdat heë ’t jes-je aadeed, trukt e ziech ieëtsjt d’r winktertrieko aa. En de häösje. D’r joelie-toer va dis joar vuur d’r Hannes. Druup an de naas. Ing kótte corona-jedanke.
Heë nimt ziech vuur nit zoeë vrug mieë óp d’r fiets tse vertrekke. Jet sjpieëder is de zon wermer...
 
Hegke   aujoesII
                                      
Hu jeet d’r tropedeens vuur d’r Joeëhan i. Vuur zes oer ’t mörjens al eroes mit d’r hónk. I de keulde. Inne janse daag nog vuur diech. Went e heem werm eri kunt, hat ’t Lieza d’r dusj al jedekd voor de mörjebótram.
‘Jinne jezieë óngerweëgs?’...


Kroedwusj   aujoesIII
                                         
’t Jeet óp haof aujoes aa. I jen dörp is mieë tse doeë wie angere vakanse. Doa zunt jans jet lu heem blaeve. ’t Sjpieëljeëdje kunt bis zie reët. Doabij weëd durch de eldere van al óngernoame mit de kinger. ’t Sjtikt aa. Óch de manslu óp de bank wille wal ins jet angesj doeë in de vakans-tsiet. D’r Beët koam mit inne vuursjlaag...

 

 
Veer sjteul    aujoesIV
                                  
De vinster sjpannewied óp. Ing tropenaat. Richtieg durchsjloffe deed d’r Hannes nit. Vanoes zie bed kiekt e noa de sjtere. Jans kloar kan e tswai planete zieë. Nog ing moal vilt e i sjlof. Weëd evver flot werm wakker. Heë ziet ing sjtrief oranje. In ’t dónkel sjtroalt Venus. Mörje-sjteer.’...
 

Alarm   aujoesV
                                
De klap van de brivvebus klinkt. ’t Lieza jeet ins kieke. Het kunt tseruk mit inne folder i jen heng.
‘Kiek, Joeëhan. Reklaam. Jet uvver alarm.’
‘Ao, dat hat d’r hoarsjniejer ziech óch losse aalegke.’
‘Vilt doa jet tse klauwe, da?’...

 

Winksjpel     tseptemberI
                                
De vane mit ‘Geslaagd’ en ‘Sjun vakans’ hat me eri jehold. De sjoeële zunt werm aajevange. De kinger vare mit de sjoeëlbus noa de sjtad. In d’r sjpieëljaad is ’t noen sjtil. ’t Sjild boave d’r i-jank mit ‘Welkom kinger’ hant de manslu van de bank vervange...


Klimop   tsepII
                                    
Aavanks tseptember. D’r zommer weëd lanksaam erinneroeng. ’t Koensdörp zetst de dure óp. Óch dis joar? Dat is de vroag. ’t Bertie en d’r Wiel fietse d’rhin. Ze zient wal of doa jet tse doeë is. D’r waeg d’rhin óp d’r fiets is al sjun. D’r herfs miesjt al zieng eje kluur in ’t jreun...