reer drieëne
(lid van de kómpel en aandeelhouders)

reer drieëne daag noa naat
d’r koal doa ónge waat
reer drieëne naat noa daag
’t jeld doa oave laacht

kómpel:
d’r sjatte van de eëd
verwaart vuur ós de weëd
vier oame sjwatse sjtub
jevloage oes de sjup
vier drinke eje sjwees
d'r koal deë maat ós hees
en drage zoeë 't juk
vier bukke vuur t' jeluk

aandeelhouders:
't klieng'le van ’t jeld
dat is ós janse welt
vier maache van de sjood
‘ne janse bül van jood
vier jelde vöal en jeer
en leëve wie ‘ne heer
de koel die maat ós riech
vier zunt zoeë jek óp diech

tsiefer tselle
(lid van de aandeelhouders)

tsiefer tselle vuur d’r jroeëse man
noa de tsiefer loestert heë jans jeer
tsiefer uvverzient d’r klinge man
sjprèche inkel mit d’r rieche heer
vuur de tsiefer is deë nommer ee
jroeëse tsale hilt dem óp de bee

tsiefer tselle, zie vertselle ós
wie en wat hei al passere jeet
ziech mar sjlauw en róf: ‘iech bin d’rvuur’
hüetste óch d’rbij en wits besjeed
sjtim nit teëje, sjtim jans ainfach vuur
sjlis diech aa en jank flot noa die kluur

tsiefer tselle, zie besjtelle hei
tsale mit vöal noele hingenaa
tselste mit da kries doe zicher jet
an d’r jeldboom hingt nog zoeëvöal draa
sjienker laache inne vrundlieg aa
pak miech, los mar joa en jank doch draa


alling vier tswai
(lid van de leefde)

alling vier tswai - zoeë kótbijee
nüks tusje ós - doe, iech, vier tswai
jans kótbijee - al tusje ós

anne:
hei zunt vier ós bejieënt
papiere hoes van ós
jebouwd óp sjwatse sjting
iech bin ’t miech bewós
dat lü hei óngeni
ziech wule noa d’r doeëd

anne en wied:
mar wie ’t leëve jeet
de leefde endert noeëts

wied:
wie iech dieng oge zoog
doe vólt iech zoeë jet sjuns
ing wermde die d’r koal
miech noeëts hei bringe döng
iech weël noen diech, óch al
verlis iech hei mie broeëd

anne en wied:
mar wie ’t leëve jeet
de leëfde endert noeëts


 
ich sjravel in 't laoch
(lid van de oesnótsoeng)
óp kneie, heng en vus
iech sjravel in ’t laoch
in’t wasser, pratsj en sjtub
iech veul de hits, iech kaoch
d’r silicose waat
doch kroef iech in de loag
mit floep in sjleëte lóf
de here krient d’r koal
vuur miech is ’t jedeks
doch róf iech nit, ‘noen vrek’
den durch deë sjwatse drek
sjwaamt heem bij ós de pief
verlosse kremp ’t lief

iech jon d’r sjaat eraaf
en dink nit an d’r floep
d’r berg deë plötslieg kraacht
d’r ónval van d’r Joep
‘ne i-jevalle jank
‘ne kammeraad deë sjrait
iech maach mieng metere
jans oane vöal behai
al wirk iech in d’r pratsj
de koel is jans mie hats
den durch deë sjwatse matsj
sjwaamt heem bij ós de pief
verlosse kremp ’t lief

ós manslü
(vrauwlütslid van de angs)

ós manslü wille vier
maach óp vuur ós die poats
de reer hant jraad jedrieënd
ós manslü, keëke vier
de pennigke zunt doa
noen jut an zie, versjwient
ós manslü, sjraie vier
bezeek ós nit, los joa
doa ónge is hön sjiech

ós manslü wille vier
keëke vier, sjraie vier
ós manslü

jesjiechte van de koel
(lid van de kómpel)
 

jeschiechte van de koel
die kunt d’r sjaat eróp
d’r koelman numt ze mit
doa vingt heë zienne mód
d’r kómpelkal vertselt
va vrundsjaf en va sjtoots
d’r kómpelkal vertselt
zie leëve ‘t sjwats jood

ing bótram jód belaad
e drüpje an de tieëk
de tuut mit jeld jevöld
wat wilste da nog mieë
d’r jaad sjteet vol mit jreuns
de doeve óp ’t daach
d’r hain sjpilt monneka
de kollenie die laacht

de harmonie, d’r koeër
d’r voesbalkloep, de brónk
’t leëve noa de sjiech
dat hilt hem keerjezónk
de sjtoomfleut van d’r tsóg
me hüet de koalewaans
dat is d’r moezziekklank
van ózze sjwatse man

omslag: Carla Heijmans
Glück Auf, toneelstuk van Herman Heijermans, in 2007 uitgevoerd door de Stichting Volkstoneel Kerkrade
Liedteksten: Wim Heijmans - Muziek: Jo Handels
Arrangementen en opname: Wiel Hamers
Zang: (1) reer drieëne: Jo Handels, Arno en Raoul Deckers, Hans van Dijk (2) tsiefer: Arno en Raoul Deckers, Jo Handels (3) alling vier tswai: Mariechelle Pauwels, Hans van Dijk (4) iech sjravel in ’t loach: Arno en Raoul Deckers, Paul Gullikers, Jo Handels (5) ós manslü: Irene Snackers, Mariechelle en Vivian Pauwels (6) jesjiechte van de koel: Arno en Raoul Deckers, Jo Handels, Paul Gullikers, Mariechelle en Vivian Pauwels, Irene Snackers