Wieër

wieër, ummer wieër
wieër wie wieër
ummer wieër
de raar van de kaar
danse uvver sjting en knöa
de raar van de kaar
durch löcher en peul
ze zunt mit vöal
de lü zunt naas
ze zunt klatsj naas,
va sjwees en angs
de lü, ze zunt naas
van 't lofe
tse lofe noa wieër
wieër en wieër
ummer wieër
zoeë wied wietste kans

de vrauwlü mit ducher um d'r kop
de manslü mit kappe en hud
de kinger majer van d'r honger
ze zunt dik van jes en bókse
mit d'r jeróch
van de janse famillieë
doarum sjtinke ze nit
aan de zoale kleëft d'r drek
van d'r wèg hinger ziech
en ze zinge, zinge, zinge!

wieër, ummer wieër
wieër wie wieër
de raar van de kaar
jraad jenóg um tse leëve
drage de raar van de kaar
noa ummer wieër
d'r drek van wat hinger diech is
kleëft aan de zoale
in de kaar jeklemd tusje al
wat wiechtieg is zits iech
en ze zinge, zinge, zinge!

loofjrave lofe voet
tsoldate veule ziech naks
ze pisse van angs
de roepsjbeng van de tanks
weëde vlüejele va miepmöp
oes koeëjele sjuust ónkroed
dat jedijt in d'r pratsj
en ze zinge, zinge, zinge!

tekst: Wim Heijmans
muziek: Jo Handels
koor en orkest
zang:
Saskia van der MeerLittseeche

Jeder littseeche vertselt
van e miensj deë pieng hat
óch al veulte dat nit mieë
Jeder littseeche vertselt
van e miensj deë pieng dong
óch al wole dat nit zoeë

inne man koam oes d'r krich
mui en sjwoar woar zienne sjrit
ieëlend tseechent zie jezich
leëg jesjoase zie jeweer
wem jetróffe wósse nit
uvverleëft hauw heë d'r sjlaag
wem jetróffe wósse nit
heë bejrust d'r nuie daag

weë sjuust deë truft oes angs,
weë sjuust deë truft ziech zelf

kleier sjtief va sjwees en blód
drage mit ziech angs en sjoot
kamofleert durch heldemód
hinger bliet 't veld va ier
wem jetróffe wósse nit
heë woar vroeë werm heem tse zieë
wem jetróffe wósse nit
ummer werm dong dat hem wieë

weë sjuust deë truft oes angs
weë sjuust deë truft ziech zelftekst: Wim Heijmans
muziek: Jo Handels
koor en orkest
zang: Nicole van Weert


DIRKJE

Doa kunt d'r Dirk, deë huit óp de trom,
sjtroalend maat heë sjandaal.
Sjeef in de moas, zoeëwie zieng sjleëg
dat is d'r Dirk ejaal... joa!
Doa kunt d'r Dirk, deë huit óp de trom,
sjtroalend maat heë sjandaal.

't Dirkje woar 't mensje mit sjpróssele en roeë hoar.
Heë sjloog al óp e trömsje, doe woar heë nog kóm e joar.
De jroeëse lü, die vónge dat sjun,
de kinger dansete in inne krink,
d'r pap en de mam zunt zoeë sjtoots
óp dat himmelsklinkend kink.

't Dirkje is jewase, zieng welt dat woar jans 't hoes.
Mar wieër dan d'r sjtoeprank doa kank heë ziech nog nit oes
mar óp 'ne daag, de moezziek trók langs,
jekluurde mensje woar jaar nit bang.
Heë trók durch de sjtroase vroeë mit
en zieng welt woeët vol va klank.

De kinger óp 't plaisje, die maachete ing kapel.
't Dirkje sjloag d'r neëver heë woar flot oesjeheld.
Weë trüestet hem: d'r pap en de mam,
ze jole ing trom mit verkensvel.
Doa trók heë mit durch d'r jaad,
en heë sjloog nog ins zoeë hel.

't Dirkje is noen jroeëser, zie trömsje hüetste nit mieë­.
'n Könnik in zie jeëdsje; d'r boese lose't zieë.
Mit karnaval da pakt heë de trom,
heë maat sjandaal, de lü in 'ne krink;
ze danse en sjoenkele vroeë
rónk dat himmelsklinkend kink.

tekst: Wim Heijmans
muziek: Harry Brouwers
koor en orkest
zang: Nicole van Weert


Kleunsje

 


doa oave óp 't tsimmer
hingt e kleunsje bij de vinster
't hingt mit veer köadsjer an d'r plavong
en went 't klingt sjloffe jeet
trukt de mam an die köadsjer
da danst dat kleunsje in de zon

ee tswai hop, ee tswai hop,
de bee eraaf en de erm eróp
ee tswai hop, danst dat kleunsje in de zon
ee tswai hop, ee tswai hop,
de erm eraaf en de bee eróp
ee tswai hop, bij de vinster is 't karnaval

doa vure óp 't sjtüpje,
leuft e kinke ieësjte sjtepjer
't krieënt en 't sjokkelt bis 't da vilt
en went de tröansjer kómme junt
pakt d'r pap da zie kinke
en danst werm e kleunsje in de zon

't kinke is noen jroeëser
lieret sjneure en óch broeze
hingt mit vöal köadsjer vas ja woa aa
en went 't zienne jank wil joa...
dinkt 't tseruk an 't sjtüpje,
da danst werm e kleunsje in de zon

tekst: Wim Heijmans
muziek: Wiel Hamers
koor en orkest
zang: Nicole van Weert
De letste wiets

De letste wiets die weëd nit mieë vertselt
doa weëd nit vuur jelaacht die nimste mit
ing troan va absjied dat is al wat bliet
jedrüegd in sjtroale van 't lit
e kóffer vol va sjpas sjteet in d'r jank
doa i nimt heë 't janse leëve mit
heë jrust, 't winke van ing klonehank

doa jeet heë dan, 't poebliekoem dat waad
in beerjeróch en blauw va piefesjwaam
ze wille sjpas, heë weëd ja jód betsaald
ze wille mieë, ze róffe zienne naam
heë jeet, adieë, 't letste wat heë zaat
de sjtilte van de naat is zienne wèg
d'r vóssjtap bringt hem noa d'r nuie daag

bij inne lampepoal doa bliet heë sjtoa
va oave moale sjtroale inne laach
heë sjpreit de erm en danst vuur ziech alling
wie inne sjlaier sjweëvend durch de naat
jedrage durch de toeëne van die wiets
de wiets va diech die diech zoeë hat jemaad
de angs va jee jelaach en jee jeklatsj

durch 't janse poebliekoem verjèse zieë
doe bis alling nog mar erin'neróng
dat woar 't da, de allerletste kieër
doa jeeste voetjedrage durch de tsiet
't kóffer sjteet alling nog in d'r jank
die letste ónvertselde wiets
kriet vlüejele en engeleklank

tekst: Wim Heijmans
muziek: Jo Handels
koor en orkest
zang: Jo Handels


Wulks-je

iech zets diech óp e wulks-je
e wulks-je in de blauwe loeët
óp e wies tsaart wulks-je
in de blauwe loeët

e vüejelsje vlügt um diech hin
en zingt e lid alling vuur diech
lidjer sjun en sjtil
jans alling vuur diech

ne miepmop óp die kneisje
deë danst mit vlüejele zoeë wies
kriebbele zoeë herlieg
vlüejele zoeë wies

de sjtröas-jer, hüs-jer, lüt-jer
ze zint noen ietse pietse kling
óp 't wulks-je oave,
ietse pietse kling

't oavends in 't duuster
dan sjtèche vier de sjtere aa
roetsje noa 't bedsje
langs ne mondesjtroal

en dreume van 't wulks-je
va vüejel, miepmöp, mondesjien
sjtröas-jer, lüt-sjer, hüs-jer
alles pietsekling

en mörje óp e wulks-je
e wulks-je in de blauwe loeët
pietse kling, joa pietse kling
ietse pietse kling

tekst: Wim Heijmans
muziek: Jo Handels
orkest
zang: Arno Deckers

Hikbaan

kinger sjpieële óp ing hikbaan
sjpringe sjuve mit d'r sjtee
óp de hikbaan noa d'r himmel
hikke, mikke óp ee bee
en weë aaf is, mós noa ónger
werm eróp, drei-ziv­ve-ee

kling wiesse tsiefer tsere sjtroase
ja zoeë wie miepmöp danse flieëtjer
de vus-jer sjpringe uvver sjtrefe
de kingerspelsjer maat hön lieëter
doa klinke sjtimme kóm eri en
dan nog ing kier, mar noen jet sjtrenger

't is jedoa 't klinge leëve
nog effe winke mit de henker
ze vloge mit de tsiet die flieëtjer
de kniette-wiesse sjröam verjonge
verkier en reën die dunt verbleeche
woava de kinger hant jezónge

woa sjtimme klónke kóm eri en
die noen wie moezziek zouwe klinke
vuurbij jeet nit 't kingerleëve
zoeëlang ze noa diech blieve winke
t'jeveul va himmel, urjens hoeëg zieë
noa boave joa um loeët tse weëde

nog ee moal óp de hikbaan sjpringe
mit miepmopvlüejel' dansend sjweëve
t'is jraad of inne kóm eri zeët
t'zal ummer wie e winksjpel klinke
de kingertsiet vuur ieëwieg veule
iech sjprei de erm, nog ee moal winke

tekst: Wim Heijmans
muziek: Patrick de Groot
koor en orkest
zang: Nicole van Weert


Ing sjtil naat

d'r daag is naat, ing sjtille naat
iech blief zukke bis iech ving:
hod va miech
d'r daag is naat, ing sjtille naat
wat is hillieg noch vuur miech
hod va miech

vräud woar loeter noch vuur hem
kingertsiet en karesel
zienne vóssjtap woar de zörg
en d'r jabberdien ing hel
doch in die kloare eng'lenaat
woeët heë kink en jong ópzuk
vong zie eje krismeslit
hinger ózze herjodsruk

hauw d'r himmel óp jen eëd
nit zoeë vlot verwaad
sjtil en wies jekluurd de sjtroas
zoeë wie dat bij krismes hüet
sjun jesjenker bij d'r boom
vräud en vrid vuur alle lü
evver oes dat klinge hoes
noom 't kriskink mit d'r pap

hinger vinster naas va leed
kieke kinger sjtil eroes
vlokke sjnei hant nit 't sjwats
van d'r troer vuur hön bedekt
noabersjaf woar vol va vrid
woar dat och vuur jidder miensj
jidderinne wós besjeed
hinger vinster woeët jesjpienst

heë woeët bejrave vuur nuijoar
ee moal noch ins durchjesjtreuft
de witvrauw wool doa voet va joa
ze zatst d'r krisboom a jen duur
róffet ee moal durch de sjtroas
hod va miech

tekst: Wim Heijmans
muziek: Jo Handels en Rob Deurenberg
orkest
zang: Leo Huppertz en Nicole vanj Weert

HELEMAAL VAN JOU

alles wat je speelt is van jou
lachen, huilen maakt dan niets uit
praten, zingen jij kiest met wie
wat je denkt en voelt schreeuw 't luid
want alles wat je speelt is van jou
helemaal alleen echt van jou

'n hoed, 'n broek, 'n oude jurk
wat spullen uit je opa's tijd
je kamer ligt ermee bezaaid
't past je, niets te groot, te klein
'n clown, 'n boef, 'n tovenaar
'n auto of 'n vliegmasjien
ja alles kan niets is nu raar
't hoort bij jou, 't is van jou

gordijnen kunnen opengaan
de knuffels kijken vrolijk toe
't zonlicht is de mooiste spot
begin maar, niemand roept er boe
en speel je spel de ramen uit
je woorden dansen over straat
theater is er overal
applaus voor jou komt nooit te laat

tekst: Wim Heijmans
muziek: Jo Handels
kinderkoor en orkest
zang: Nicole van Weert

vuur diech

in die wieëtsjaf ónger de eeche
wil iech diech zieë en mit diech zieë
drink'e jlaas mit diech óp al
dat sjtreumt zoeë sjtil oes ózze zieël
wat va ós, zoeë ziër va ós is
doa-óp drink iech, drink iech
e jlaas mit diech

wöad versjmiltse in jeveul
dienne mónk is mienne oam
mieng vinger sjtrieëlen, sjpieëlen tsaart
wie durch dröad va dauw die hoar
iech zien de sjtroale van 't jezich
kluur dieng oge mit mie blauw
kling zieë wil iech in dieng erm
zukke noa mieng deepste rouw

dieng jedanke moal iech deep
in mie veule, in mie doeë
tsaart verzink iech in dieng hoeët
vier versjmiltse wie de loeët
in ing wólk die dansend sjtiegt
noa e himmelsbed va blauw
dat lieët rèste ózze oam
lieët vinge doa ós eje rouw

tekst: Wim Heijmans
muziek: John Jeninga
koor en orkest
zang: Arno Deckers


EEN ZEE VAN TIJD

 

Een zee van tijd, van altijd nooit,
spoelt wreed en vredig over eeuwen,
en over mensenlevens heen.
Lieve glimlach van herkenning
traag verzwolgen door de golven,
grenzeloos alleen; ik ween.

 

Lieve mamma, weet je nog,
nee, je weet niet, maar je armen,
maar je ogen waren toch,
mededogen en erbarmen
lieve mamma, weet je nog,
nee, je weet niet, maar je gangen
en je houding waren ooit
kloeke trots en fier verlangen,
lieve mamma weet je nog...


Nu streel ik je witte haren
maar je dankt daarvoor je moeder
en je klaagt over je vader,
je zegt Gerrit tot de broeder.
En ik weet niet waar je heen gaat,
want je geest is mij zo ver
onbereikbaar, onaanraakbaar
wijde zee en morgenster.
Lieve mamma, zeg 't maar.

 

Lieve mamma, je zegt woorden
die niet horen in je mond,
en ik voel me zo verloren;
we zijn allebei verwond.
Want je uitgeleefde lichaam
is jouzelf voorbij gegaan
en je lieve ik verdwijnt in
alles wat heeft afgedaan.
Lieve mamma, slaap nou maar.

 

Emmer in de zee gegoten,
Ziel weer terug naar zee en zand
door een mistvlaag heengeschoten
scharrelend in dromenland
Jij verliest je in gebaren
losse woorden zonder zin
en in eindeloze baren
haalt de moederzee je in,
lieve mamma, weet je nog.

tekst: Harry Brouwers
muziek: Jo Handels
koor en orkest
zang: Nicole van Weert en Patrick de Groot


INNE SJUNNE DAAG

inne sjunne daag
e kink weëd jebore
inne sjunne daag
'ne miepmop vlügt verbij
inne sjunne daag
ne voeëjel óp 't daach
hü weëd't 'ne sjunne daag

de zon hat de welt nog nit jekluurd
in de noabersjaf jinne jet vertselt
d'r jong hat de tsiedonk nog nit jebraat,
d'r radio is sjtil, hat nüks jezaat
't wasser oes d'r kraan nog nit jepreuft
doch doe veuls 't al: hü weëd't 'ne sjunne daag.

d'r dauw als ing dekke oesjesjtrekt
aan 't firmament is d'r mond verbleecht
va wieds hüetste inne hanesjrai
d'r daag kunt wie 'ne voeëjel oes 't ai
't vrisj-jebakke broeëd rücht me va wieds
doch doe veuls 't al; hü weëd't 'ne sjunne daag.

tekst: Wim Heijmans
muziek: Jo Handels
koor en orkest
zang: Nicole van Weert en Patrick de Groot

Wade

wietste jongs doe jong 't lit oes
midde óp d'r daag alling hits
drüeje zommer van alling zieë
hofnoeng datste ummer nog wits
wie 't vrugjoar braat de sjun wöad
troane weëde vallende bleer
roeë en jeël die wade óp jreun
doa óp wade, wade jans jeer
wade, wade, wade
doa óp wade, wade jans jeer
biste zelver vrugjoar zals zieë

tekst: Wim Heijmans
muziek: Jo Handels
koor en orkest
zang: Saskia van der Meer en Patrick de Groot


orkest: Jo Handels (accordeon), Wiel Hamers (toetsen), Patrick de Groot (gitaar), Paul Heuts (slagwerk), Jo janssen (bas), José Moonen (viool), Arno hanssen (trompet), Kristi Heinen (bugel), Joyce Hanssen (alt-saxofoon), Mart v.d. Cruys (trombone), Jos v.d. Dungen (mandoline, viool), marcel Joosten (fluit, sax, tin whistle); koor: Colette Flecken, Miriam Heydendael, Joyce Ploum, Jolanda Smit, Joyce Wijnands; kinderkoor (theaterschool 'Kiek') Falco, sandy, Pim, Anne Lieke, Aimee, Tessa, Maud, Sander; arrangementen: Jo Handels, Wiel Hamers, Patrick de Groot; opname: studio Copycat Music Venlo (Pieter Koster)
omslag: carla heijmans