poëzie 2020


 

wade II

vuurdat iech jon
wil iech zage

blief wade
dat is ’t woad
’t lieët diech joa
durch de druegde
’t bittere
’t alling zieë

en da jraad
’t heem kome
umdats te d’r bis
in ’t wade
va diech
iech kom
zicher

doe bis
jans bij miech

2020jeweun

jlietser sjtere-böl
sjlingere kietsje kietsj
vluejele engele zus
krismentjer hohoho
drieëndoeëze tiengeltangele
ziech döl en lu kome
jeweun umdat ’t sjun is

de welt óp kingermoas
de jesjiechte vertseld weëd
van e kink va dere va pap mam
va lu óp de vlóch
’t bezóngere van de engele
’t sjunne van d’r kietsj
jeweun umdat ’t nuedieg is

iech zien diech
jeweun umdat-s te sjun bis
’t sjunne bis 

2020
sjtroas

iech loof durch de sjtroas
lu winkele
artieste zinge
bis doe ‘t
dem iech huur
je-ermd kótbijenee
jenaesteld inee
je-oamd in de tsiet

iech loof durch de sjtroas
lu jelde
moeziekante klinke
bis doe ‘t
dem iech zuk
jesjenker jejole
vräud verpakd
je-oamd i leefde

iech loof durch de sjtroas
heng i taesj
sjal jeknubd
tswiefel i  sjrit
oes-je-oamd oane diech
sjtimme i lidjer
doe bis ‘t
dem iech ving

2020
 

nog

kan ’t nog
heem in de tsiet
van ’t joar
zoeëwie zie is

tsinterkloas

kan ’t nog
kapsjtok in de tsiet
van ‘t leëve
zoeëwie zie wieëze

krismes

kan ’t nog
hodvas in de tsiet
va wieërjoa
zoeëwie zie jeet

vasteloavend

vroagtseeche
koom eri
veul diech heem
tseer diech mit
dieng eje kluur
vier de tsiet
va joare
um tse dele
mitee
oane jewald
i vrid

’t kan

2020

 

diech

iech wil diech
oes die welt
hoale va mós
koom
kót bij miech
en
oam
inne oam
werm va diech
i miech
blui óp
doe jans
mie leef
i miech

2020

 


 


 

verbij

va binne veul
iech ‘t zieë
kloar weëde
um miech hin
nieëvel va d’r
mörjedauw
i miech vrugjoar blui
boese is d’r doeëd
versjrómpele van ’t
wade van ’t raeste
inkel winke
vervleie i lóf
drieve óp d’r jank
van de tsiet
mit losse neëme
durch de joare  
joegend loslosse
riefe in de tsiet
’t verbij i-hoale
sjtreume in ‘t sjterve

va binne weëd
’t zoeë kloar
va boese ummer
mieë nieëvel
dauw
ieëwieje mörje

2020
 an d’r rank

vier sjtunt an
d’r rank van
de ónendliegheet
in ’t bild
van de zieë
iech draag diech
durch de jolve
in de erm     
va mieng wöad
ing jesjiechte van
engel zieë
de vluejele oessjloa
ópsjtieje
mit sjwane sjterve

drieve i wöad
veule i sjrieve
de ónendliegheet

kótterbij

2020


 

wöad II

ze dunt zoeë pieng
de wöad oes
deë mónk
sjnieje dweësj durch
miech hin
aafbraeche is dat
wat ze wille
noen kuns doe
tsevreie mit wat
va miech uvver is
jenóg vuur wöad
dieng wöad
keure deep i
miech hin
wat ze zage
iech wil dieng oge
zieë bij de zieë
zoeë jroeës sjtreume
miech jolvend binne

drieën diech nog
effe um bij ’t voetjoa
iech wil ze
nog ins zieë
dieng oge

mieë wie ins

2020
 


 dreum

inne dreum
mit angs
en de vräud
van ’t wakker weëde
inne dreum
mit vräud
en de angs
van ’t kwiet weëde

d’r dreum va jister
deë jeet wieër
d’r dreum va hu
deë kunt

’t leëve inne dreum
i diech en i miech
’t leëve inne dreum
va verbij en va blieve
oane angs

2020

 


 

terras
e terras
va tsezame
i lit durch
d’r duuster
wase noa ee
umerme ós
i wöad
va lang jeleie
leëve bis noen
zoeë jónk i joare

’t hu vol va jister
sjtieje tsezame
i noa mörje
wieër
vier zient wal
wie wied
’t hu bliet
e terras
vol va wermde
va diech

2020
 

 

verwaar

’t jeveul va flanere
langs etalaazje
sjtoots óp diech
doe neëver miech

’t jeveul va sjpatsere
langs terrasse
jeer mit diech
doe kótbij miech

’t jeveul va sjenke
diene blik in de oge

’t jeveul va krieje
diene jlietser oes de oge

zoeë verwaar iech diech
bij mieng sjun wöad
vuur diech

2020


 

  

rivier

doa an die rivier
oes ós joegend
sjtreumend jlinsterend
in de zon
doa zitse vier
in ós joare
dreumend noen
in d’r sjatte
van ós erinneroeng
doa an die rivier
vertselle dreume
klinke e jlaas
werm va jesjiechte
kieke vier ós aa
en voet
bis ’t bliet sjun
um diech tse zieë

en de rivier drieft
ós mit
de vrung

 

2020

  

jediech

sjrief e jediech
jraad vuur d’r sjiemer
de zon ónger
d’r duuster waat
in de keulde
van d’r aavank
noa de naat
‘ne klop óp de duur
‘ne dreum kunt eri
waacht i miech
d’r daag sjluust
e jediech jeet óp

2020

 
kroeën

’t land tsietert
durch jet klings
mit vöal jewald
lekt bauw laam ’t leëve
evver nit in de jesjefter
doa sjteet me veëdieg
dweësj durch alle ieëlend
sjenke hulp en andach
’t Beb en ’t Patricia
tselle an de kassa
sjpraeche durch de blomme
zitse hinger e plastic vinster
bij d’r Jumbo
tseje hatsliegheet versjtendnis
vuur d’r kónd
dee tseecht
ziene dank
bewóngeroeng
moalt e hats
óp die vinster
jroeës jenóg
vuur die tswai
ing richtieje kroeën

dank!

2020


 

d’r sjrit
 

d’r sjrit in de vrugde
sjalt tusje jieëvele
echo va rouw
veul nog wermde
dekke va heem
vuejel fleute ‘ne mörjejrós
jenis ’t alling zieë
d’r daag waad
mit al wat tse sjenke
tse dele is

d’r sjrit in d’r daag
sjmoort i hoes
toeën va sjrek
veul vraoskauw
bloeës i leed
voeëjel oes ’t naes
vermis ’t tsezame
d’r daag bringt
al wat kwiet is
verloare

d’r sjrit in de tsiet
ónendlieg lang
toeën va pieng
veul angs vol fieëber
sjrai va leed
voeëjel flieët ’t naes
umsjtrengeld mit sjuts
d’r daag bluit
i dieng erm
zoeë riech


diene knoevel
dank
pap

2020

 


 

tusje blomme

blomme umsjwerme
e jediech
keure klure
winke wöad
kinger umsjwerme
e jediech
sjtil zunt ze

ze kome tseruk
de kinger
um tse keure
tse winke
tse sjwerme

i sjtilte
óch de blomme

2020

 

 

 


 

jroeës

jroeës de welt
alle lu inne hoof
ónendlieg zoeë wied
wase ummer mieë
jenóg weëd klinger
tsiet sjtiegt i vöal
bis ze endert

kling de welt
alle lu ing plaatsj
ónendlieg zoeë kótbij
jenóg weëd jered
tsiet drieënt i tsevrije
bis ze bliet
i leef han


ins
bis da


2020

 

 

dekke

jevliet bemoald
blomme miepmöp
doeve wies va vrid
dekt de welt wied
tsouw umermt i leefde
hoedwermde um tse sjtriechele
 

dekke
jesjtrikd paars
oranje broen jreun
sjenkt wermde i noeëte
jietare danse
piefe beer
óp jreunskiste zitzek
rónk kampvuur

dekke
zinge jeliech
óane óngersjeet
vrid alle lu
oane jewalt
leefde

dekke
uvver de welt
peace wil come
blomme
flower power
woodstock
ummer jevóld
ummer nuedieg

dekke
sjprei diech
oes weltwied
sjtrek diech oes
uvver ós

2020

 
 
 

 

 

 
piano: Wiel Hamers

 

mis

wat mis iech diech
umdat-s te wal d’r bis
mar wied voet
joa doe has reët
vier hant ós zoeë
vöal vertseld
kót bijenee
in inne oam
zoeë werm
drónke oes ee jlaas
wien van joare
rieft i sjmaach
va diech
iech veul

diech

 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
reine (fransueziesj)

könnejin
ing sjtim i klanke
van de jeëjend
oeëts jeboare
nog ummer
doa woeëne
zoeëvöal tse zage
tse zinge
i huevelesjproach
in echo sjweëvend
óngerweëgs
mit dansende
oerringe in oavendzon
klinks in e bild
oge sjpraechend

kluur va binne
boese sjwats
i jriessjpel
noa wies
jraad jenóg
vuur zieë i chansons
fransueziesj

ing sjtim i bilder
inne reine klank

2020

 
 


 plaatsj

de plaatsj
die me sjenkt
um tse losse
uvverleëve

de plaatsj
die me kriet
um tse losse
zieë

de plaatsj
die angesj is
um tse losse
weëde

de plaatsj
die ónbekankd is
um tse losse
zukke

noa ee
óp aafsjtand
vuur ee
zoeë kótbij

um tse losse
blieve

2020

 


 laach

iech wil
deë laach
vashaode
zoeëwie doe vier
óngerweëgs woare
deë raest
ónger beum
langs d’r rank
van ‘t wasser
woa-i jedanke
ploensje van ós
en al ’t angere
boese is
alling binne
drieft
fluustert

deë laach
um vas tse
haode
iech nem
‘m  mit
deë laach

2020

 


 

 


bild: jacqueline van puttenmód

hod mód
keëtse brenne
klokke loewe
bere hinger vinster
lidjer klinke

hod poal
nuits is angs
alling zieë
lu hinger vinster
kinger winke

hod jedóld
tseruk noa oeëts
leëve ainfach
óp jeet vinster
miensje zinge

bejrus d’r angere
um tse dele
i sjtilte
i vräud
bejrus d’r mörje
roebien d’r daag

hod va mód
va diech

2020
 

  

jezich

kristal wies
jezeefd oes
ing joodrivier
durchsjiengend
tsaart lipperoeë
lieët bakkehoed
jezichsleefde
werm keurjeveul
inne zóndieg
midde in de waech
vrugjoartek
beuje noa-ee
in de wermde
van deë daag
 

midde in de waech
van alle daag
mie leef

 


2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
piano: Wiel Hamers


 

jeboare weëde

in de vrugde van
d’r mörje
in de vräud van
d’r daag
in ’t sjpieë
van de naat

jeboare weëde
in de troane
van d’r nuie mörje
in de keulde van
deë daag

jeboare weëde
oane dageslit
inkel blieve
in ieëwiegheet
inkel blieve
i klure
van e sjilderij
i wöad
van e jediech
i tuen
va moeziek

iech zal moale
diech i meersjeklure
iech zal sjrieve
diech mit vluejele
iech zal zinge
diech ing fee

joa fee
doe woats
in de vrugde van
d’r mörje
de vräud van
d’r daag

doe bis
in de tsiet

fee
nuie mörje

2020

 jong

jong jong jong
kloar zon
laach i sjrit
jarde jónk
bevloage

jong jong jong
neer zon
laach i jank
ummer jónk
oes-jevloage

jong jong jong
hoeëg zon
laach in ós
bliets jónk
i-jevloage

boy
inne keël van
inne jong

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

broet

de hoeëgtsiet
va sjpas
sjtep i dans
mit eje tak
iech jef miech
a diech mit
vere óp d’r hód
vuur deë daag
de boerehoeëgtsiet
i vasteloavend
en doanoa
d’r sjtille laach
van erinneroeng
vier jrusse ós
mit de jedanke
an deë daag
en de vräud
bliet in de
vere óp d’r hód
sjweëvend in d’r wink
tsaart klure wöad
wat sjun

2020

 

 

 

 


 

muulsje

dat muulsje
bliet hange
óp de bakke
dat ee muulsje
zoeë tsaart
tseertlieg jónk
va vruier noa hu
en nog lang
mie janse
noeëts mieë voet
effe lang jenóg
um tsaart tse zieë
’t keurt miech
e jediech va
vasteloavend
bis nieëks joar
e lippejeluk
mónkjeveul
hats

2020
 

 
 


 nieëkste

jees te mit miech mit
noa die wieëtsjaf
mit de bloasmoeziek
woa klone ópbluie
jedanke e bild weëde
ziech tse duie
iech han diech jeer
dans i mieng erm
sjtroal  diene laach
i mie jeveul
sjoenkelend d’r waeg
noa heem
wieër wie aesjermitwoch

jees te mit miech mit
doe klonemarie
noa die wieëtsjaf

de nieëkste

2020jardeman

de vrugjoarzon
sjteet neer in
d’r fibberwaar
sjiengt óp bleeche
winkterjezichter
wurpt lange sjattens
lieët klure fónkele
va marketentster
bis trommelsjleëjer
pluum óp d’r hód
blanke zeëbel
vaan sjtriecht d’r wink
zonnebril i klure montoer
kleed mit oessjnit
’t zitst deep bij de jarde
mit vöal of tswai alling
jraad ’t intselle hat
jenóg tse vertselle
tse losse zieë
’t sjpel va sjtoots en hoemoor
d’r sjtaatse jardeman
oes d’r marsj
van d’r nico
lieët de zon sjienge
vrugjoar in d’r winkter
alaaf

2020


 


zin

zin han um
verleefd tse weëde
um ’t ummer
zoeë tse losse blieve

zin han um
diech tse misse
um ’t zieë
zoeë tse losse zieë

zin han um
troane tse kriesje
um ’t drueje
zoeë tse losse sjtieje

zin han um
diech tse sjtriechele
um ’t verlange
zoeë tse losse kome

zin han um
i wólke tse drieve
um ’t verdampe
zoeë tse losse blieve

zin

2020