POËZIE 2023 

medallieë-jrós

óp de mat
in d’r jank
bij de brivvebus
pos-jesjikd noa hei
vanoes d’r trengel
en d’rboese
vräud oane jrenze
mit prinse dansmarieje
sjpringe oes de heng
van d’r Karl
doeëze vol ópjebórje
um ziech tse sjpreie
mieë wie vósmat
teppieg rolt ziech oes
i vräud óp brós
um d’r nak kop heng
d’r Karl leëft vasteloavend
sjenkt sjpas

Karljrós
ing medallieë
óp ziech
alaaf
drei daag
e joar rónk
wieër wie de mat

2023 vrij sjpel

hammersjleëg
de kirch aafjebraoche
sjtub wingt óp
tseeche
va verjengliegheet
sjtingreste
tseeche
va blieve
in ieëwiegheet
doa-óp ’t hoes bouwe
va leefde
de kirch losse vernuie
noa oeëts
zoeëwie ze bejon
ze wirklieg jemeend is
leefde oane jrens
zörg vuur ee
de allerermste óp
de ieëtsjte rij
e heem vuur lu óp
de vlóg vuur jewald

de kirch va doe
oamt deep
d’r wink kriet vrij sjpel

drief mit

2023wónsj

deë inne
deë inne wónsj
tsevreie mit
deë inne wónsj
diech tse han

nog effe
nog effe wade
jenóg vuur
dat wade bij
diech tse zieë

wónsj en wade
i moeziek
bejieëne vier ós
zoeë kótbij  bis te
bij miech

doe mieng moeziek
mieë wie effe
mieë wie wade

miene wónsj

2023