NGERWEGSKERSTVERHAAL
t Lofet e bis-je in de sjtad erum. Jejsef in en jesjef oes. Zoet jet tusje de kleier.
Dong ziech aaf en tsouw inne jas aa. Bekiekket ziech in inne sjpeiel.
Doe vool zie oog p inne roe jas.
(Lees en luister!)

'GEINE PRL' maar volop Carnaval op L1 (Lees verder!)

Poeffele

p dr maat sjteet inne poeffelkroam. Ing vrauw sjteet dr hinger. 
Oliebollen, ruft ze. 
t Is ing Hollendsje. 
Jef miech mar vunnef poeffele, zet inne man. Vijf oudbollige oliebollen, laacht he. 
De vrauw zet nks. 
Dat sjtong toch in de tsiednk. Limburgse poeffele zunt sjlet. 
De vrauw jieft hem de tuut mit poeffele. 
Mar vuur ing jouw roetsj zunt ze vuur miech jd jeng, zet dr man. 
De vrauw laacht. Een goede roets. 
ch ezoe. 
Dr man leuft wier. t Oadjoar waad p hem. Oudbollig noa e nui joar mit frisje poeffele. 
De betste wunsje, zete in t verbij joa teje inne man en ing vrauw. 
Ing jouw jezndheet, zage die tseruk. 
He huft de tuut mit poeffele p. 
Hei zal iech nit krank va wede. 
Heem ligke e paar brivve in de brivvebus. Inne brif is va Veldeke. Ze hant krach ngeree. Dr inne besjuldiegt dr angere van oudbolligheid. 
Nit alling de poeffele, ch al Veldeke, laacht he. Woa ms dat hin mit Limburg? Flot mate dr brif tsouw. In dr angere zitst inne boekenbon. He lekt m p dr dusj. Wente de tsiednk psjleet leste dat inne columnist van dr Limburger phet. Dr Pedro Rademacher. He zal e bch oes-jeve. Dr man kiekt noa dr boekenbon. Jinne oudbollige sjloes van t joar. 
p noa e frisj joar. 
Mit poeffele en e nui bch. 
He vrut ziech.