dreum202005
dreum202006
dreum202007
dreum202008

 

 

   
  dreum

inne dreum
mit angs
en de vräud
van ’t wakker weëde
inne dreum
mit vräud
en de angs
van ’t kwiet weëde

d’r dreum va jister
deë jeet wieër
d’r dreum va hu
deë kunt

’t leëve inne dreum
i diech en i miech
’t leëve inne dreum
va verbij en va blieve
oane angs

 


Dreum

Wat dreume jenauw is en woa dreume vuur dene is nit zoeë jód bekankd. De wissensjaf die ziech d’rmit bejsftiegd neumt me ‘onreirologie’.

 

Tseptember
Is d’r nuungde mond van ’t joar in d’r Gregoriejse kalender. Weëd óch herfsmond jeneumd.

Planete
Vunnef tseptember um veer-entswantsieg oer sjteet Mars kót links van d'r mond
. Vieëtsing tseptember um vunnef oer drissieg sjtunt Venus en d'r moind kótbijenee in 't oste. Vunnef-entswantsieg tseptember um ee-entswantsieg oer ziet me d'r mond mit reëts d'rboave Jupiter en reët d'rboave Sarurnus.

Herfs
Tswai-en tswantsieg tseptember um vóftsingoer ee-endrissieg vingt d'r herfs aa.

D'r jroeëse beer
In 't noajoar kan me vanaaf drissieg tseptember rónk middenaat 't bekankde sjterebild D'r jroeëse beer in 't Norde zieë. D'r Poolsjteer sjteet d'rneëver. Jenauw in 't norde.


D'r jank van de tsiet
Ing verzamloeng va jediechte en sjtuks-jer proza. D'r sjriever Wim Heijmans nimt d'r leëzer mit óp inne sjpatseerjank durch 't joar. 't Bóch kan me krieje in de bucherjesjefter Deurenberg en Leeskunst i Kirchroa. Óch tse besjtelle bij Uitgevrij TIC, www.uitgeverijtic.nl. ISBN: 978-94-91561-80-1. I 2019 krogg 't bóch D'r Sjiek Lieteratoerpries.

Durch mieng oge

E bóch (2019) mit jediechte van 't Marloes Lammers-Hoekstra. Óch mit Hollendsje uvverzetsoeng.

Zing stillekes-concert
Zóndieg drutsing tseptember um vieëtsing oer. Kastieël Cartils Wijlre. Durch formatie L3.


 

 

D'r Jank van de Tsiet

Wim Heijmans
 

 


Maandagavond 18 januari 2021
19.30 - 21.30 uur
Sjevemethoes, St. Pieterstraat 3, Kerkrade.

Namens Stichting De Drie Ringen nodig ik jullie uit voor een avondje met de Kerkraadse dialectschrijver, Wim Heijmans.
Op het tweede festival Sjiek, kreeg Wim Heijmans voor zijn boek, D'r Jank van de Tsiet, de Sjiek Literatuurprijs 2019. Het boek beschrijft in tientallen verhalen en gedichten hoe de tijd verloopt van begin januari tot eind december.
Aansluitend aan de boekenweek komt Wim voor ons een lezing verzorgen. Het belooft een mooie avond te worden.... voor wie houdt van literatuur, poëzie, taal en dialect of wie daar nieuwsgierig naar is. Laat u verrassen!
Interesse? Dan kun u zich opgeven via onze website: www.dedrieringen.org
Kosten € 10,00 inclusief aangekleed kopje koffie of thee.

 

Festivalgedicht 2020

 
Het bestuur van Stichting Vocallis geeft jaarlijks een opdracht aan een aantal kunstenaars (in de breedste zin van het woord). Die opdracht kan bijvoorbeeld gaan over het maken van een tekening of een schilderij, maar kan ook en gedicht, sonnet of compositie betreffen.
Internationaal Festival Vocallis biedt nieuw en bestaand talent de mogelijkheid om hun creatieve stempel te drukken op het muziekfestival. Dit jaar zijn maar liefst vier nieuwe en bestaande talenten aan de slag gegaan met het thema van dit jaar 'Synergie der Kunsten'.
ln deze nieuwsbrief presenteren wij een routinier in zijn vak: Wim Heijmans.
Wim Heijmans
Kerkraads schrijver Wim Heijmans heeft speciaal voor Internationaal Festival Vocallis 2020 een gedicht geschreven met de titel Wöad (woorden). Het gedicht van Wim Heijmans is mede tot stand gekomen in samenwerking met Veldeke Limburg.
 
 
Wim Heijmans
Kerkraads schrijver Wim Heijmans heeft speciaal voor Internationaal Festival Vocallis 2020 een gedicht geschreven met de titel Wöad (woorden). Het gedicht van Wim Heijmans is mede tot stand gekomen in samenwerking met Veldeke Limburg.
Wim Heijmans schreef veel toneel- en liedteksten, gedichten en verhalen in zijn eigen Kerkraads. Vorig jaar won hij met zijn bundel 'D'r jank van de tsiet' de Sjiek Literatuurprijs van het Taal- en Letterenplatform Limburg. ln het juryrapport stond destijds: "Heijmans blinkt uit in fijn-humoristische beschrijvingen in proza die in combinatie met de gedichten een diepere laag krijgen."
Het gedicht dat Wim Heijmans speciaal schreef voor Internationaal Festival Vocallis 2020:
 
 
Wöad
 
de Wöad oes inne mónk va haas dunt pieng
ze sjnieje trekke vore deep va leed
ze moale bilder vol van angsbesjeed
die Wöad ze binge miensje an hön lieng
 
de Wöad oes inne mónk va vräud dunt jód
ze keure drage klanke deep oes't hats
ze klinke moeziek vol va leefdessjats
die Wöad ze sjenke miensje leëvensmód
 
in alle vrugde zieën iech Wöad i diech
umerme dinke veule jans die doeë
ing ópmoas vuur 'ne leëvensdans mit miech
 
in oavendsjtroale bluits doe deep i miech
jesjiechtens klinke zinge jans die doeë
bejin van inne leefdesdans mit diech
 
 
 

Vertaling gedicht Dreum

(boven aan de pagina!)

 


droom

een droom
met angst
en de vreugde
van het wakker worden
een droom
met vreugde
en de angst
van het kwijt worden

de droom van gisteren
die gaat verder
de droom van vandaag
die komt

het leven een droom
in jou en in mij
van voorbij en van blijven
zonder angst
  

 


 

 Klimop

Aavanks tseptember. D’r zommer weëd lanksaam erinneroeng. ’t Koensdörp zetst de dure óp. Óch dis joar? Dat is de vroag. ’t Bertie en d’r Wiel fietse d’rhin. Ze zient wal of doa jet tse doeë is. D’r waeg d’rhin óp d’r fiets is al sjun. D’r herfs miesjt al zieng eje kluur in ’t jreun. Inne jeëlieje sjiemer uvver d’r busj. De temperatoer sjtiegt jet. D’r jas kan oes. Va wieds zient ze ’t dörp ligke. Inne wusj va rouw in de landsjaf. En die rouw bliet óch wen ze an d’r rank van ’t dörp aakome. Ze zetse de fietse teëje ing hek. Óp e sjild sjteet dat ze piele noa kanne lofe. Die zunt óp d’r waeg jemoald. Zoeë kome ze an d’r rank van ing wei. Doa sjtunt sjteul óp aafsjtand vanee. Hei en doa zitse jet lu. E meëdje jeet mit e tablet an inne lange kuul rónk. Het bringt kaffe en vlaam. Óch bij ’t Bertie en d’r Wiel. ’t Meëdje jrust ze vrundlieg. Het hat ing blom i de hoare.
‘De koens va dis joar is rouw,’ zeët ‘t. ‘Welkom en jenis ze.’
’t Bertie knikt.
‘Dat dunt vier.’
Sjtil drinke ze d’r kaffe en aese d’r vlaam. Noa e vieëdelsjtöndsje kunt ’t tseruk.
‘Hat ’t jesjmaachd?’
Ze knikke allebei.
‘Wilt d’r mit miech mitkome?’
Ze lofe hinger ‘m aa. An d’r rank van de wei sjteet ing sjup en e kling beumpje.
‘Uur kant e beumpje plantse. Koens va leëve.’
Ze zukke ziech e pleks-je oes. D’r boom is flot jeplantsd. ’t Meëdje jrust ze vrundlieg. ‘Bis nieëks joar. Misjien werm kweer durch ’t dörp.’  
‘Bis nieëks joar. En dank,’ zeët ‘t Bertie.
Bij e hoes an d’r rank van ’t dörp sjteet e sjilderij mit inne drueje boom woa inne klimop langs eróp waast. Drónger sjteet jesjraeve.
‘Auw beum, inne sjtuuts vuur jónk leëve.’
D’r Wiel kiekt ’t Bertie aa.
‘Leëvenskoens.’
Het kiekt nog ins noa de wei.
‘Bis nieëks joar.’

 

PLATTE-WEG

In 'Plat-eweg' vaan Henk Hover op L1 Radio leust Wim veur oet eige werk. 

Nuutsbreef Veldeke
Interview met Wim Heijmans, winnaar van de Sjiek Literatuurprijs

JEDIECHTE-PAD
't Jediechte-pad mit jediechte van d'r Loek van de Weijer, d'r Paul Weële en d'r Wim Heijmans.

    gedichten

    bij geboorte, rouwen en trouwen...

 

JEBOERT

 
 

TROUWE

 
 

ABSJIED

 

 

teller

886769
vandaag72
gister107
deze week534
maand1926