• 03FAB12E-DBCF-4987-8AE9-1F20D7AFB4E9.JPG
 • 419769692_349443674705881_6351713884370334694_n.jpg
 • 419921585_873906014217295_5962161364815342383_n.jpg
 • 420085196_395683542956065_7664437006560526255_n.jpg
 • 421268189_7300167746711287_8028636521353673740_n.jpg
 • 421825437_7300167573377971_3338228943172736782_n.jpg
 • 421878067_7300167766711285_7795109930052375122_n.jpg
 • B421825437_7300167573377971_3338228943172736782_n.jpg
 • image0.jpeg
 • sjwatse kater2.JPG
 • sjwatse kater3.JPG
 • sjwaTSE KATER ARNO.jpg
 • kristal202301.jpg
 • kristal202302.jpg
 • kristal202303.jpg
 • kristal202304.jpg
 • kristal202305.jpg
     
 

kristal

kristalkloar klónk
’t nuits
sjlis diech aa
loof mit
hinger sjtivvele
sjpeiel diech
an ós

kristalkloar jónge
ze mit
sjpatsere woeët
marsjere sjtivvele
neël tsersjplietere
sjpeiel diech
a leed

kristalsjplietere jlietsere
jesjiechte van
ieëlend
’t nuits
bliet klinke
sjpeiel va doe
a noen

kristalkloar zetse
eje sjritte
miensjlieg bluiend
sjtivvele
oane neël
sjpeiel diech
an ee

kristalzuver

 

 


Kristal

’t Woad kristal sjtamt van ’t jriechiesje woad krustallos, dat ies betseechent. Me jeload dat bergkristal durch de jödder vormjejoave ies woar.

 

Vertaling gedicht ' kristal  '

(boven aan de pagina!)


kristal

kristalhelder klonk
het nieuws
sluit je aan
loop mee
achter laarzen
spiegel je
aan ons

kristalhelder gingen
ze mee
wandelen werd
marcheren laarzen
spijkers versplinteren
spiegel je
aan leed

kristalsplinters glinsteren
verhaal van
elende
het nieuws
blijft klinken
spiegel van toen
aan nu

kristalhelder zetten
eigen schreden
menselijk bloeiend
laarzen
zonder spijkers
spiegel je
aan elkaar

kristalzuiver
 

 


April
Inne moezieknommer va d’r hardrockband Deep Purple.


Planete
Jupiter  in 't nordweste.  

 

Orion
't Sjterebild Orion is in 't weste nog vuur e deel tse zieë.Sjterebild 'd'r Jroeëse Beer
Bekankd van de vorm: 't sjtilpens-je'  sjteet d'r janse mond jenauw boave ós. Links-drónger kan me d'r poolsjteer zieë.


 

D'r jank van de tsiet
Ing verzamloeng va jediechte en sjtuks-jer proza. D'r sjriever Wim Heijmans nimt d'r leëzer mit óp inne sjpatseerjank durch 't joar. 't Bóch kan me krieje in de bucherjesjefter Deurenberg  i Kirchroa.

 

 

SJWATSE KATER

 

  HIER  de Laudatio, de speech van Wim

               en van de burgemeester

 

 

 

 

  

Oog

Ze junt durch de drieënduur van ’t sjpetaal. D’r Joeëhan jeet óp kontrol. Is jehólpe an d’r sjtaar. Heë hilt inne brif i jen heng. Is jet ópjereegd.
‘Noen bin iech doch ins jesjpand, woarum iech deë brif moeët mitneëme, Lies.’
‘Umdat ’t dróp sjteet; s.v.p. brief meenemen naar afspraak.’
‘En noen da?’
‘Kiek doa Joeëhan. Doa hingt e sjild boave inne apperaat. Hier aanmelden.’
‘Wie da?’
‘Doe móts die tseechnoeng óp deë brif vuur ’t oog haode.’
D’r Joeëhan duit d’r brif teëje zie oog.
‘Nae Joeëhan. Doa dat oog óp d’r apperaat.’
Óp ’t sjerm kunt ziene naam en sjteet d’rbij woa ze mósse zieë.
‘Wie is dat meuglieg? Deë apperaat kent miene naam. Wat e aodwief.’
‘Nae dat zitst allenäu in die tseechnoeng.’
‘En wens te da noa d’r oeredokter móts joa? Móts te da d’r brif teëje e oer haode?’
‘Miene leve man. ’t Is jód mit diech. Noen koom.’
Ze junt mit de lift e sjtuk eróp. ’t Lieza hat d’r brif i jen heng. D’r Joeëhan leuft hinger ‘m aa. Doa sjteet werm inne apperaat. D’r brif d’rteëje en noen krient ze tse leëze dat ze in de jreun sjteul mósse joa zitse.
‘Wens te da klureblink bis, Lies.’
‘Da kans te dat an de juffrauw hinger d’r balie vroage.’
D’r Joeëhan wil d’rhin lofe.
‘Nuuks d’rva. Doe bis nit klure blink en dieng oge zunt e sjtuk besser.’
‘Ao joa?’
‘Joa, doe has jans jód jezieë dat ’t e sjun jónk meëdje is.’
Ze zetse ziech in de jreun sjteul. Lang broeche ze nit tse wade. De duur jeet óp. D’r dokter ruft inne naam. Ze is nog jónk.
‘Iech kan ‘m nit jód zieë. Zal mar ins kótterbij joa,’ zeët d’r Joeëhan.
‘Dat is d’r dokter van de roeë sjteul.’
‘Zies te Lies iech bin klureblink.’
‘Ao joa en óch doof. Ze róffet nit diene naam.’
Wen ze noa heem junt, hat e werm e brifje i jen heng. Vuur inne bril. Ze lofe langs d’r apperaat. Heë duit ’t brifje flot in jen taesj.
‘Aodwief,’ zeët e nog ins.


    gedichten

    bij geboorte, rouwen en trouwen...

 

JEBOERT

 
 

TROUWE

 
 

ABSJIED

 

 

Bekijk  HIER  de video van de rap
POSITIEVE STAD

PLAT-EWEG

In 'Plat-eweg' vaan Henk Hover op L1 Radio leust Wim veur oet eige werk. 

Nuutsbreef Veldeke
Interview met Wim Heijmans, winnaar van de Sjiek Literatuurprijs

JEDIECHTE-PAD
't Jediechte-pad mit jediechte van d'r Loek van de Weijer, d'r Paul Weële en d'r Wim Heijmans.

teller

1040075
vandaag43
gister142
deze week572
maand3287