ogeblik201901
ogeblik201902
ogeblik201903
ogeblik201904

 

   

    ogeblik

deë blik
zien iech
alling iech
sjmiltst miech
i ne sjtroom
uvver ’t land
sjpreit oes
uvver e bed
werm van ós
tseert in
inne oam
va leefde
weltwied leëvens
ónendlieg lang
dieng oge
i deë blik

deë inne
ogeblik

 


 

 

 

 

 

Detsember
Detsember kunt oes ’t Latien. I tswelfhóngedvieëtsieg vuur ’t ieëtsjt aajetróffe als tswelfde mond, umdat vanaaf doe d’r Gregorianiesje kalender tsellet. Doavuur als tsingde mond; ‘decem’ is ’t Latieniesje woad vuur ‘tsing’.

Planete
Jupiter an 't bejin van d'r oavend in 't zuudweste. Saturnus an 't bejin van d'r oavend an d'r zuudwestliejehimmel. Óch an d'r zuudwestlieje himmel kunt Venus. Elf detsember sjtunt Venus en Saturnus vrug in d'r oavend kótbijenee an d'r zuudwestlieje-oavend. Nuun-entswantsieg detsember Venus kótbij d'r mond.

 

Midde-winkter
Tswai-entswantsieg detsember um vunnef oer nuuntsing vingt d'r winkter aa. 

 

D'r jank van de tsiet

't Nui bóch van d'r Wim Heijmans kan me jelde bij de bucherjesjefter Deurenberg en Leeskunst i Kirchroa. I Kirchroa-wes bij Primera. Me kan 't óch besjtelle bij de uitgeverij TIC i Mastrich. ISBN 978-94-91561-80-1


 

Jediech van d'r mond

 

 

Ogeblik
Kunt oes ’t Duutsj in de betseechnoeng van ‘zier kót moment’. Vuur ’t ieëtsjt aajetróffe i vóftsinghóngedzivvetsing


.

 

Vertaling gedicht

ogenblik

die blik
zie ik
alleen ik
smelt mij
in een sjtroom
over het land
spreidt uit
over een bed
warm van ons
siert in
een adem
van liefde
wereldver levens
oneindig lang
je ogen
in die blik

dat ene
ogenblik


 

 


 

 

 

Deel XIX
Könnek

D’r meester is e bis-je krank. Ing juffrauw is in de klas. Zoeëlang bis d’r meester werm besser is. Vurrieje waech hat de ieëtsjte keëts van d’r Adventskrans jebrankd. Doe woar d’r meester nog doa. D’r Tsinterkloas koam óp bezuk in de klas. Tsezame mit d’r meester hant ze Tsinterkloaslidjer jezónge. De juffrauw zitst óp d’r leëstroeën. Ze kan jans sjun vertselle. Óch is hu d’r Mike in de klas. Deë liert um meester tse weëde. Heë zitst tusje de kinger. De juffrauw vertselt uvver ing vrauw en inne man. Ze woeënete in e land hei wied vandan. E kink woeëd bij hön jeboare. Wat woare ze vroeë, de mam en d’r pap. In ’t land woar evver inne könnek deë nit zoeë vrundlieg woar. Heë hauw jehoeëd, dat e junke jeboare woar. En dat junke zouw d’r nuie könnek weëde. Dat wool heë nit. Doarum jong heë alle junker ópsjlisse in zie palies. Tsoldate trókke durch ’t land. Ópzuk noa junker. De mam en d’r pap zunt doe óp de vlóch jejange. Óp e ëezeltje noa e anger land. En de lu in dat land woare vrundlieg. Doa hant ze kanne woeëne bis d’r  könnek tse aod woar um óp d’r troeën tse zitse. Ziene zoon woeët d’r nuie könnek. Deë woar vrundlieg. Wie d’r pap en de mam dat hoeëte zunt ze tseruk kome mit hön kinke. Vroeë woare ze um werm in hön hoes tse woeëne.  
De kinger vónge ’t ing sjun jesjiechte. Vuural óch umdat ze jód woar aafjelofe.
‘Weë hauw die jesjiechte al ins jehoeëd,’ vroagt de juffrauw.
’t Ilse sjtikt als ieëtsjte d’r vinger óp.  
‘Ise, wits doe wie ’t kinke heesjet?’
‘Joa juffrauw. Jezus.’
‘Jód zoeë en de mama en d’r papa?
‘D’r naam van de mama is Maria. En d’r papa Joeëzef.’
‘Priema Ilse. Da darfs doe de tswaide keëts aasjtaeche.’
’t Ilse leuft noa d’r adventskrans. De juffrauw winkt noa de anger kinger in de klas.
‘Komt óch d’rbij. Da maache vier ing foto. Die kanne vier noa d’r meester sjikke.’
‘Ao joa,’ ruft d’r Edwin, ‘meester weëd mar werm besser.’
D’r meester Mike maat mit ziene tillefong de foto. ’t Roos sjtikt d’r vinger óp.
‘En Roos,’ zeët de juffrauw.
‘D’r meester zingt doa óch e lidje bij. ’t Lidje vuur ’t krismeersje. Bij de tswaide keëts. Dat han iech de kinger van ’t vurriegs joar wal ins hure zinge.’
’t Roos zingt ’t lidje: ‘lalalala’. De wöad wees iech nit mieë.’
‘Da maach iech de nui wöad. Alling jietaar sjpille kan iech nit.’
D’r Mike sjteet óp. Pakt de jietaar van de moer.
‘Dat kan iech waal.’

in de klas is noen ing juf
vuur d’r meester heë is krank
ze vertselt jet van e kink
óp de vlóch noa anger lank
doch ’t kan werm flot tseruk
vroeë noa heem zie jroeës jeluk

pap en mam in eje hoes
voet d’r könnek va vöal leed
leëve noen i vrid en vräud

 


 Fesmond

D’r fesmond is aajebraoche. Jroeëse jesjefter sjalle ’t oes. Fes van de feste. Lempjer sjienge. Böl drieëne. Jesjenker lokke. D’r Tinterkloas en d’r Krisman i polonaise. Kröam vol van aese, drinke. Lu óp de bee. Ze jenisse ’t fes. Inne mond lang.
D’r pap zukt ziech inne waeg tusje de kröam, de lu. Moeziek sjpilt. ’t Maat vroeë.  
Óngenaa inne toer drieëne fiejoere rónk. D’r Joeëzef mit ’t Maria en hön kink. De hierte en de sjöaf. In inne ek van d’r plai. Besjaide. E klokkesjpel klinkt. Inne hiert leëst de kris-jesjiechte vuur. I loemele jekleid. De jesjiechte van alle tsiete. Ze bliet rónkjoa. Zoeëlang ze vertseld weëd. Inne engel zammelt. Krismes vuur erm lu.
Tswai keëtse brenne. Ze sjienge. Keure de lu. Va wiedvoet bis kótbij. Alle lu.
D’r pap nimt d’r sjien mit noa heem.
Tswai keëtse.
Fes va vrid. Mieë wie inne mond.

 

 

 

PLATTE-WEG

In 'Plat-eweg' vaan Henk Hover op L1 Radio leust Wim veur oet eige werk. 

Nuutsbreef Veldeke
Interview met Wim Heijmans, winnaar van de Sjiek Literatuurprijs

JEDIECHTE-PAD
't Jediechte-pad mit jediechte van d'r Loek van de Weijer, d'r Paul Weële en d'r Wim Heijmans.

    gedichten

    bij geboorte, rouwen en trouwen...

 

JEBOERT

 
 

TROUWE

 
 

ABSJIED

 

 

teller

833625
vandaag177
gister363
deze week177
maand2731