2013decI(laat u voorlezen!)

 

Sjien

Ze zose bijenee ónger inne eecheboom. In d'r jroeëse beusj. Lu i vrundsjaf.  Blommekinger. De tsiet va hön. Weltwied. Wirkliegheet i meersjer. Vertselle en dreume. Mit blomme in de hoare. Vuural zinge. Jietaarmoeziek. E lidje van d'r Lennard Cohen klinkt. Suzanne. Zinge ze. E lidje uvver leefde. Die diech uvver de zieë lieët lofe. Umdat-s te va de jolve en de branding has liere haode. Woa-i jinne verdrinke kan.
D'r pap en de mam dinke tseruk. An 't lidje va doe, Suzanne. Hön doater jebore. E sjwestersje vuur 't engelekink. Lelie. Zuver wies. Inne blommenaam. E leëve lang blui.
Hu blommejeróch in 't tsimmer. Umsjwermt. Jedanke a doe.
't Blommekink sjtikt  keëtse aa. Tswai vlamme. Sjien van hön. Van doe. Van de mam. Ze drievet voet i blommejeróch.
Sjien van oeëts.