2013meetsI(laat u voorlezen!)

 

Toelp


Nog nit zoeë lang jeleie moeët d'r Marsel nog mit lit óp d'r fiets vare. Noen um ach oer in d'r mörje is 't al kloar. Ins de waech vieët e rónk die tsiet noa 't jesjef. Holt ziech de waar. Wat frisj mós blieve, nimt e zelver mit. De res weëd 'm 't middiegs braat. Dizze mörje ziet e dat de narcisse aafjepriesd zunt. Drei sjtruuch vuur d'r pries van inne. 't Past bij ziene zin óp 't vrugjoar. De vasteloavend likt hinger hem. Los 't noen mar wermer weëde.
't Meëdje bij de kassa laacht vrundlieg.
'Blomme bringe leëve i hoes.'
D'r Marsel holt ing blom oes d'r sjtroech.
'Hei, vuur diech,' zeët e teëje 't meëdje.
Dat kiekt 'm jet verleëje aa.
'Iech zal ze i wasser zetse. Hei bij de kassa.'
Went e betsaald hat, zeët e: 'Bis nieëkste waech. Misjien bluit de narcis da nog.'
't Meëdje knikt.
'Nog inne sjunne daag.'
Heem zetst d'r Marsel de narcisse i ing vaas. De knuup zunt nog tsouw. Mar noa inne daag is al jet jeël tse zieë. De hofnoeng sjtiegt. De vräud kunt oes de knuup. De blomme zage, d'r winkter is verbij. D'r fibberwaar óp zie ing. D'r meëts zetst de duur óp.
Mar da óp inne mörje. D'r sjnei wingt durch 't sjloftsimmervinster eri. 't Hauw e paar daag jevrore. En noen sjnei. Wies an duur. Jeël in de vaas binne. Fibberwaar verbij. D'r meëts verwaart 't vrugjoar bis urjens in d'r sjtats. De narcisse bluie nog jet daag. Da versjrómpele ze.
D'r Marsel fietst in d'r kloare mörje noa 't jesjef. Doa zunt nog blomme jenóg. Jód vuur d'r zin van d'r Marsel. D'r zin óp vrugjoar. Bij de kassa sjteet inne emmer mit toelpe. Jiddere kónd kriet ing toelp.
'Iech zal ze i wasser zetse. Heem bij de vinster,' zeët d'r Marsel.
't Meëdje van de kassa laacht.  An duur is 't nog kaod. De toelp sjtikt oes de fietse-taesj. Ze bliet frisj vuur 't vrugjoar.