2013fibberwIV(laat u voorlezen!)

 

D'r fietshelm


Dis joar vilt d'r drei-en-tswantsiegste fibberwaar óp inne zamsdieg.   't Vurriegs joar woar e sjrikkeljoar. Doarum vool d'r  drei-en-tswantsiegste óp inne donnesjdieg. Doe tswai daag noa de vasteloavend. Confetti loog nog óppen sjtroas, wie d'r tellefong d'r Hannes 't sjleëte nuits braat va ziene kammeraad.
'D'r Jan is doeëd.'
Ze kanke ziech al jans jet joare. Delete vöal mit ee. Zoeë óch de sjpas van 't fietse. Wie heë 't hoeët, sjiejet d'r Hannes óp d'r fiets. Alling zieë mit zie leed. Pedale rónk- treëne. D'r wink sjnieje. Troane in de natoer.
Dat kank d'r Hannes va zieng mam. Zie zong bij sjpas. Mar óch bij verdris. 't Joof heur vluejele um 't leëve tse drage.
De sjpeeche in de reër van d'r fiets zoeze. Zinge e troeëslid. Hu óp zamsdieg sjtiegt d'r Hannes óp d'r fiets. Nit mieë zoeë jelenkieg wie angesj. De reëtser knei wilt nit mieë. De sjnelheet is droes. Jevloage mit d'r Jan.
D'r Hannes viert d'r trit van de jaore. Zieng rungde is kótter. De sjpeeche zinge inne rui-ieje tak. D'r wink keurt. Evver d'r fietshelm óp ziene kop is blaeve.
D'r fietshelm van d'r Jan.