2013fibberwIII(laat u voorlezen!)

D'r Tuen


Dizze mörje in alle Herjodsvrugde sjtiegt d'r Zef in d'r tsóg. Heë wil ins tseruk joa noa de plaatsj woa ziene pap jebore is. Deë heesjet óch Zef jenauw wie d'r opa. Zelver is d'r Zef doa nit jebore. Zieng mam en pap jónge wie ze trouwete in 't Hollendsj woeëne. Ziene pap kroog ing sjtel an ing sjoeël. Heë woar lierer Engelsj. Doa is óch d'r Zef jebore. Heë waset óp mit jesjiechten die de mam en d'r pap vertsellete uvver de sjtad oes hön joegendjoare. Zicher wie inne va hön vruiere kammerade, d'r Tuen óp d'r televies koam. Mit dem hauwe ze mennieg kier vöal sjpas jehat. Deë woeënet ing sjtroas wieër wie d'r pap. En ze zose óp dezelfde sjoeël. Heë kank jód tseechene. En vuural d'r kloon oeshange. Doa hauw heë nit vöal vuur nüedieg. E hudje en ing naas. Sjtellet ziech óp inne sjtool. En vong aa. De lu um hem hin hauwe pieng in 't jezich van 't laache. Noen trók heë zale vol. Lu jerijd vuur de sjpas.
D'r pap woar 'm nog ins bejieënd bij e klassetreffe. Doe woar e nog ins jenauw wie vruier óp inne sjtool jange sjtoa. Mit e hudje óp en ing naas. Ze hauwe werm jelaacht. De jonge va vruier. Inne werme laach. Sjtil vräud. Ze kroge e bóch va hem mit ainfache jediechten en sjilderije. Die inne vroeë maache. Durch hem jesjraeve en jemoald.  
D'r Zef is sjpieëder ins in 't tejater noa hem jange kieëke. D'r zaal pratsj vol. Keëke en brulle van 't laache. Mar dat is d'r Zef nit bij blaeve. De ruiieje momenten mit jediechten en lidjer waal. Ing inkel jietaar, mandolien of piano. De jesjiechten woa-i de erns versjmiltst mit inne laach. Sjtil sjteet bij 't klinge in 't leëve. Die durchleëfde sjtim. Ónverjaese de tsiet va vruier. Woa 't oeëts bejon. De plaatsj va d'r pap en de mam van d'r Zef.
Hu wil e tseruk noa die plaatsj. Zieë wat e jepreuft hat bij de jesjiechten va ziene pap en mam. En deë jroeëse kuunsler. D'r Zef hat 't bóch bij ziech. Óp e plaisje sjteet e bild va hem. D'r Zef zetst ziech óp d'r zokkel. Woa-óp mit ainfache lettere 'Tuen' jesjraeve sjteet.
Effe huet e d'r jroeëse laach van d'r volle zaal. Da klinke alling nog mar de blaar van 't bóch. 't Maat hem vroeë. De wöad en bilder van deë jroeëse kuunsler óp deë klinge plai. Woa-i raeste de jesjiechten va ziene pap en mam.