Inne hoof tse koof

’t Is werm zoeë wied. D’r Riech sjnirkt durch ’t hoes.
‘Weë hat ziech dat oeëts bedaad. Surprise.’
Heë zeët ’t hel óp. Dat kan. Heë is toch alling heem. Jiddes joar ’t zelfde. Raime! Heë weëd doa jek va. En da nog jet inee friekele. Went ’t nit ezoeë jemuutlieg woar d’r Tsinterkloasoavend, da hauw heë ‘t allang  teëje de moer jewórpe. Heë nimt ’t ziech jiddes moal vuur um jet ainfachs tse maache. Mar jemindlieg kriet heëzelver de sjunste peks-jer. Da kan heë doch nit hinger blieve. Dis joar mós heë jet maache vuur zieng doater. Dat jieët jeer jeld oes. Doarum hat heë ziech bedaad ing hank tse maache mit e laoch dri. Ing hank jeet wal. En e laoch is ja jans ainfach. Noen ’t jediech. Ing zin hat e al. ‘Doa is inne hoof tse koof.’ En noen wieër. Va de kuche noa ’t tsimmer. De trap eróp en eraaf. Ing rungde durch d’r jaad. ’t Hulpt allenäu nuuks. Tsieg moal sjrieft e de zin óppenuits. Va kling bis jans jroeës. Velle papier vol. Flaich óp internet. Wat jieët ’t allenäu uvver Tsinterkloas. Filmpjer van inne Tsinterkloas deë uvver e sjtuupje sjtruuchelt. Inne Sjwatse Piet deë ziech de naas sjtuest. En e kink ruft: ’Kiek deë blouwt roeë.’ ’t Peëd van d’r Tsinterkloas an d’r dunne. Lu sjtunt langs d’r waech mit sjpróssele in ’t jezich. Nae doa kan d’r Riech nit vuur laache. Doabij, ’t hulpt nuuks bij zie jediech. Heë zetst ziech lank oes in d’r sjtool. Heë hat de kneuf aaf. Ing hoddel zin. Heë vilt in sjlof.
Effe sjpieëder kunt zieng doater heem. Het ziet d’r pap sjloffe. En leëst de zin. Het weest tsefort besjeed. Mit inne jrielaach jeet ’t eroes. ’t Sjelt e paar moal an de vuurduur. D’r pap sjrukt wakker. Duit de papiere voet in ’t sjaos. Zieng doater kunt mit e erns jezich eri.
‘Nuuks kanne jelde. Nuuks vónge.’
‘Ao,’ bedinkt d’r Riech ziech,‘ flaich e anger peks-je maache.’
E paar waeche hat d’r Riech de tsiet jehat. Heë sjrievet ing zin per daag. Zoeë koam ’t jediech veëdieg. Mit hei en doa jet jeknoebelde zinne. Óp d’r vunnefde detsember zitse ze in ’t tsimmer. Rónk de peks-jer. D’r Riech mós aavange. E jans lank jediech mit alle meuglieje en ónmeuglieje raimwöad. En in ’t peks-je zits e raimwoadebóch. Mit ing foto dróp. D’r Riech sjloffend in d’r sjtool. Óp de brós likt e sjtuk papier: ‘Doa is inne hoof tse koof’. Drónger sjteet jesjraeve, ‘d’r webjesjef-Piet’.
‘t Weëd hel jelaachd. D’r Riech bladert i zie nui bóch. Kan alling nog mar zage: ‘Waad mar. Bis ’t nieëks joar.’