piano: Wiel Hamers


 

jeboare weëde

in de vrugde van
d’r mörje
in de vräud van
d’r daag
in ’t sjpieë
van de naat

jeboare weëde
in de troane
van d’r nuie mörje
in de keulde van
deë daag

jeboare weëde
oane dageslit
inkel blieve
in ieëwiegheet
inkel blieve
i klure
van e sjilderij
i wöad
van e jediech
i tuen
va moeziek

iech zal moale
diech i meersjeklure
iech zal sjrieve
diech mit vluejele
iech zal zinge
diech ing fee

joa fee
doe woats
in de vrugde van
d’r mörje
de vräud van
d’r daag

doe bis
in de tsiet

fee
nuie mörje

2020