Hikbaan

kinger sjpieële óp ing hikbaan
sjpringe sjuve mit d'r sjtee
óp de hikbaan noa d'r himmel
hikke, mikke óp ee bee
en weë aaf is, mós noa ónger
werm eróp, drei-ziv­ve-ee

kling wiesse tsiefer tsere sjtroase
ja zoeë wie miepmöp danse flieëtjer
de vus-jer sjpringe uvver sjtrefe
de kingerspelsjer maat hön lieëter
doa klinke sjtimme kóm eri en
dan nog ing kier, mar noen jet sjtrenger

't is jedoa 't klinge leëve
nog effe winke mit de henker
ze vloge mit de tsiet die flieëtjer
de kniette-wiesse sjröam verjonge
verkier en reën die dunt verbleeche
woava de kinger hant jezónge

woa sjtimme klónke kóm eri en
die noen wie moezziek zouwe klinke
vuurbij jeet nit 't kingerleëve
zoeëlang ze noa diech blieve winke
t'jeveul va himmel, urjens hoeëg zieë
noa boave joa um loeët tse weëde

nog ee moal óp de hikbaan sjpringe
mit miepmopvlüejel' dansend sjweëve
t'is jraad of inne kóm eri zeët
t'zal ummer wie e winksjpel klinke
de kingertsiet vuur ieëwieg veule
iech sjprei de erm, nog ee moal winke

tekst: Wim Heijmans
muziek: Patrick de Groot
koor en orkest
zang: Nicole van Weert


Ing sjtil naat

d'r daag is naat, ing sjtille naat
iech blief zukke bis iech ving:
hod va miech
d'r daag is naat, ing sjtille naat
wat is hillieg noch vuur miech
hod va miech

vräud woar loeter noch vuur hem
kingertsiet en karesel
zienne vóssjtap woar de zörg
en d'r jabberdien ing hel
doch in die kloare eng'lenaat
woeët heë kink en jong ópzuk
vong zie eje krismeslit
hinger ózze herjodsruk

hauw d'r himmel óp jen eëd
nit zoeë vlot verwaad
sjtil en wies jekluurd de sjtroas
zoeë wie dat bij krismes hüet
sjun jesjenker bij d'r boom
vräud en vrid vuur alle lü
evver oes dat klinge hoes
noom 't kriskink mit d'r pap

hinger vinster naas va leed
kieke kinger sjtil eroes
vlokke sjnei hant nit 't sjwats
van d'r troer vuur hön bedekt
noabersjaf woar vol va vrid
woar dat och vuur jidder miensj
jidderinne wós besjeed
hinger vinster woeët jesjpienst

heë woeët bejrave vuur nuijoar
ee moal noch ins durchjesjtreuft
de witvrauw wool doa voet va joa
ze zatst d'r krisboom a jen duur
róffet ee moal durch de sjtroas
hod va miech

tekst: Wim Heijmans
muziek: Jo Handels en Rob Deurenberg
orkest
zang: Leo Huppertz en Nicole vanj Weert

HELEMAAL VAN JOU

alles wat je speelt is van jou
lachen, huilen maakt dan niets uit
praten, zingen jij kiest met wie
wat je denkt en voelt schreeuw 't luid
want alles wat je speelt is van jou
helemaal alleen echt van jou

'n hoed, 'n broek, 'n oude jurk
wat spullen uit je opa's tijd
je kamer ligt ermee bezaaid
't past je, niets te groot, te klein
'n clown, 'n boef, 'n tovenaar
'n auto of 'n vliegmasjien
ja alles kan niets is nu raar
't hoort bij jou, 't is van jou

gordijnen kunnen opengaan
de knuffels kijken vrolijk toe
't zonlicht is de mooiste spot
begin maar, niemand roept er boe
en speel je spel de ramen uit
je woorden dansen over straat
theater is er overal
applaus voor jou komt nooit te laat

tekst: Wim Heijmans
muziek: Jo Handels
kinderkoor en orkest
zang: Nicole van Weert

vuur diech

in die wieëtsjaf ónger de eeche
wil iech diech zieë en mit diech zieë
drink'e jlaas mit diech óp al
dat sjtreumt zoeë sjtil oes ózze zieël
wat va ós, zoeë ziër va ós is
doa-óp drink iech, drink iech
e jlaas mit diech

wöad versjmiltse in jeveul
dienne mónk is mienne oam
mieng vinger sjtrieëlen, sjpieëlen tsaart
wie durch dröad va dauw die hoar
iech zien de sjtroale van 't jezich
kluur dieng oge mit mie blauw
kling zieë wil iech in dieng erm
zukke noa mieng deepste rouw

dieng jedanke moal iech deep
in mie veule, in mie doeë
tsaart verzink iech in dieng hoeët
vier versjmiltse wie de loeët
in ing wólk die dansend sjtiegt
noa e himmelsbed va blauw
dat lieët rèste ózze oam
lieët vinge doa ós eje rouw

tekst: Wim Heijmans
muziek: John Jeninga
koor en orkest
zang: Arno Deckers


EEN ZEE VAN TIJD

 

Een zee van tijd, van altijd nooit,
spoelt wreed en vredig over eeuwen,
en over mensenlevens heen.
Lieve glimlach van herkenning
traag verzwolgen door de golven,
grenzeloos alleen; ik ween.

 

Lieve mamma, weet je nog,
nee, je weet niet, maar je armen,
maar je ogen waren toch,
mededogen en erbarmen
lieve mamma, weet je nog,
nee, je weet niet, maar je gangen
en je houding waren ooit
kloeke trots en fier verlangen,
lieve mamma weet je nog...


Nu streel ik je witte haren
maar je dankt daarvoor je moeder
en je klaagt over je vader,
je zegt Gerrit tot de broeder.
En ik weet niet waar je heen gaat,
want je geest is mij zo ver
onbereikbaar, onaanraakbaar
wijde zee en morgenster.
Lieve mamma, zeg 't maar.

 

Lieve mamma, je zegt woorden
die niet horen in je mond,
en ik voel me zo verloren;
we zijn allebei verwond.
Want je uitgeleefde lichaam
is jouzelf voorbij gegaan
en je lieve ik verdwijnt in
alles wat heeft afgedaan.
Lieve mamma, slaap nou maar.

 

Emmer in de zee gegoten,
Ziel weer terug naar zee en zand
door een mistvlaag heengeschoten
scharrelend in dromenland
Jij verliest je in gebaren
losse woorden zonder zin
en in eindeloze baren
haalt de moederzee je in,
lieve mamma, weet je nog.

tekst: Harry Brouwers
muziek: Jo Handels
koor en orkest
zang: Nicole van Weert en Patrick de Groot


INNE SJUNNE DAAG

inne sjunne daag
e kink weëd jebore
inne sjunne daag
'ne miepmop vlügt verbij
inne sjunne daag
ne voeëjel óp 't daach
hü weëd't 'ne sjunne daag

de zon hat de welt nog nit jekluurd
in de noabersjaf jinne jet vertselt
d'r jong hat de tsiedonk nog nit jebraat,
d'r radio is sjtil, hat nüks jezaat
't wasser oes d'r kraan nog nit jepreuft
doch doe veuls 't al: hü weëd't 'ne sjunne daag.

d'r dauw als ing dekke oesjesjtrekt
aan 't firmament is d'r mond verbleecht
va wieds hüetste inne hanesjrai
d'r daag kunt wie 'ne voeëjel oes 't ai
't vrisj-jebakke broeëd rücht me va wieds
doch doe veuls 't al; hü weëd't 'ne sjunne daag.

tekst: Wim Heijmans
muziek: Jo Handels
koor en orkest
zang: Nicole van Weert en Patrick de Groot

Wade

wietste jongs doe jong 't lit oes
midde óp d'r daag alling hits
drüeje zommer van alling zieë
hofnoeng datste ummer nog wits
wie 't vrugjoar braat de sjun wöad
troane weëde vallende bleer
roeë en jeël die wade óp jreun
doa óp wade, wade jans jeer
wade, wade, wade
doa óp wade, wade jans jeer
biste zelver vrugjoar zals zieë

tekst: Wim Heijmans
muziek: Jo Handels
koor en orkest
zang: Saskia van der Meer en Patrick de Groot


orkest: Jo Handels (accordeon), Wiel Hamers (toetsen), Patrick de Groot (gitaar), Paul Heuts (slagwerk), Jo janssen (bas), José Moonen (viool), Arno hanssen (trompet), Kristi Heinen (bugel), Joyce Hanssen (alt-saxofoon), Mart v.d. Cruys (trombone), Jos v.d. Dungen (mandoline, viool), marcel Joosten (fluit, sax, tin whistle); koor: Colette Flecken, Miriam Heydendael, Joyce Ploum, Jolanda Smit, Joyce Wijnands; kinderkoor (theaterschool 'Kiek') Falco, sandy, Pim, Anne Lieke, Aimee, Tessa, Maud, Sander; arrangementen: Jo Handels, Wiel Hamers, Patrick de Groot; opname: studio Copycat Music Venlo (Pieter Koster)
omslag: carla heijmans