sjwalbere

de sjwalb’re fleute
óp d’r rank
van ’t daach
vleie hü tsezame
noa werm leng
woa ze rèste
in de sjtroale
van de zon

óch d’r ooievaar
pakt zie kóffer in
jeet hü mit
óp vakans

in ’t vrugjoar
zunt ze werm
hei tseruk

sjwalb’re fleute
ooievare drage
nui leëve
In d’r sjnabel
wie e kink

2005