belle bloaze

belle bloaze óp d’r sjtoep
alle klure an de duur
mienne oam deë vleit zoeë mit
in d’r wink de sjtroas eraaf
bis ze sjpringe oeseree
mar de wöad in mienne oam
vleie oane belle wieër
bis ze urjens vinge diech
zage jans häusj in die oer
mieng jesjiechte is vuur diech

(2005)