vlokke

vlokke valle
confetti verkluurt in d’r sjnei
kinger sjliette en sjliefe
ze laache ziech werm
e klonepak hingt an de wèsjlieng
krokusse bluie
in inne wiesse kraag
e vüejelsje fleut
’t absjied van d’r winkter

2004