de eëd

roeë jeël jreun
vasteloavendsklure
de eëd sjteet óp d’r kop

jetoepde klone
de eëd konfettiesjnei

jesjtriefde vane winge
de eëd sjoenkelt

jesjtrikde mutsje
de eëd danst

lü sjneure sjtrieë
de eëd bieëft

dónkel lü wiesbleech
de eëd nimt en sjenkt

sjenkt noen winnieg
nimt noen vöal

roeë jeël jreun
ing vasteloavend va klure
de eëd leëft

2010