nès

bije zoemme
zukke hónnieg in d’r jaad
óp de blomme
vüejel vleie
aaf en aa in de hek
is e nès
miere bouwe
ónger inne sjtroech
ing janse sjtad

d’r jaad is vol leëve
óp ’t jraas zits iech
in e nès va sjtilte
mieng jedanke vleie
dreume va blomme
woeëne in ing sjtad
va vräud en leefde

2009