confetti

vier junt mit de juffrauw Bettie
noa’t fes van confetti
sjnieppele sjweëve
röngs-jer tsirkele
lófsjlange krónkele
roeë wies jeel jreun blauw
ing papiere klure loeët

went vier noa
heem junt
likt hei en doa
nog jet confetti
tusje de sjting

nieëks joar waast
doa e nui fes
van confetti
mit de juffrauw Bettie

2009