verks-je

dag kats
kóm bij miech
zieste weë neëver miech zitst
hei neëver miech óp de bank
e verks-je roza
mit muntse in d’r boech
e sjliets-je óp d’r ruk
loester iech sjokkel
kliengelieng, kliengelieng
ee, tswai, drei,veer
muntse zitse drin
kiek wie ‘t verks-je laacht
haste óch muntse
dui ze drin

da zunt ze vuur ‘t verks-je
da zunt ze vuur miech
da zunt ze jans besjtimd
vuur de kats

2008