't is fes

d’r busj weëd jekluurd
'bleer tsere inne teppiech
miere en sjpinne danse
eechörsjer sjpieële mit neus
iejele kemme ziech ’t hoar
dere zinge, zage adieë

’t is fes
nog ing kier
d’r winkter kunt
adieë
’t is ’t fes va
nog ing kier

2006