Nayana

de zon sjiengt in d’r mörje
an de anger zie van de welt
middezommer óp ’t sjtrand
’t wasser sjpieëlt, vüejel fleute
lü sjwumme, laache in d’r wink
e junke leuft óp bloeëse vus
durch d’r werme zank
e kis-je um d’r nak
verkeuft tsiejarette
an lü va wiedvoet
Nayana, ruft de mam
verkoof jód, vuur d’r honger
plötsliech is ’t sjtil
zoeë sjtil, engslieg sjtil
vüejel vleie voet
’t wasser trukt ziech tseruk
’t sjtrand waast
d’r wink lekt ziech
drüppe bouwe ing moer
zoeë hoeëg bis ze vilt
nog wieër wie ’t sjtrand
lü keëke, sjneure
uvversjpeuld durch sjandaal
e sjandaal vol va doeëd
da rèst de zieë ziech oes
e kis-je drieft in ’t wasser
oes d’r zank sjtikt ing hank
jeróch va lieche wingt d’r wink

de zon sjteet neer
an de anger zie van de welt
middewinkter in de kauw
’t is krismes, lü laache
plötsliech is ’t sjtil
zoeë sjtil, pienglieg sjtil
bilder va wied voet
kómme kótterbij
e kis-je drieft in ’t wasser
oes d’r zank sjtikt ing hank
Nayana winkt in d’r wink
zoeë sjtil
jans sjtil

2004