pluus


e wies böltje pluus
sjteet in ’t jraas
e kink plukt ’t aaf
en hilt ’t böltje
vuur d’r mónk
‘t bloast
’t pluus drieft oezeree
óp de lóf van ’t kink
bis ’t oes-jebloaze
rèst in de eëd

’t nieëks vrugjoar
waast in ’t jraas
ing jeël blom

’t kink waat
bis de blom
oeswaast

‘t pluus waat
óp de lóf
van ’t kink

2005