krüts

óp inne berg sjteet e krüts
ing kroeën va döaretek
hingt an d’r tietsj
ing meële bouwt e nès
in de kroeën
de döar sjutse de jong vüejel
teëje de eëster, de kroa
sjutse ’t jong leëve
teëje ’t jevoar

bis… ze oesvleie
noa e nui krüts
ze vlieëte
ing döarekroeën
ze bouwe
e nui nès

bis…
krüts
döarekroeën
nès
bis…2006