vasteloavend

vasteloavend vilt vrug dis joar
vier hant nog fibberwaar
bauw inne mond lang
’t vrugjoar kunt
’t doert nog ing janse tsiet
de kieësmüts-jere zukke hön nès
in ’t kes-je an de moer
ze pikke hönne naam
rónk ’t laoch
ze hant nog vöal tse doeë
’t vrugjoar kunt

vasteloavend vilt vrug dis joar
de kieësmüts-jere maat
dat nüks oes.

2006