etalaasj

in ing etalaasj
sjteet e dörpje
in d’r sjnei

duuster is de naat
sjtere in de loeët
mondesjien is kloar
huus-jer sjloffe sjtil
sjoorsjting oame sjwaam

vuur ing etalaasj
sjtunt jet lü
in de kauw
weëde werm jans kling
um doa tse kanne zieë

2005