elisa
 

wólke drieve
sjwanger va leëve
drupe i sjneivlokke
dwarrele, danse
ing dekke va
leëvensvräud
 

e jesjenk jewikkeld
i  wermde va sjtrue
raest óp engelevluejel
oes vrauw, man
eëd jebore
mit zörrieg um
e himmels-jesjenk
e krislid klinkt
e kink is jebore
e detsembermeëdje
elisa
 
 

2011