DETSEMBERLIT

e kink is jebore
moezziek
sjtimme klinke

klok
ding dong ding
sjoaf
bè bè bè
ëezel
ie aa ie
aos
boe boe boe
engele
hal lee loe

de hirte
fleut fleut fleut

mam en pap
vroeë zoeë vroeë

in ’t detsemberlit
is e kink jebore

en iech bin
oane wöad
en sjwieg