J
ANS JEWEUN


durch e veld drieënt ziech
inne wèg umhoeëg
de zon sjteet neer
wurpt lange sjatte
d’r oswink sjniet
durch de kleier
wiesbevrore is ’t lank
sjöaf sjtunt bijenee
inne eëzel sjpitst de oere
kui knauwele
ing vrauw dreët heur kink

jans jeweun
e krisverhaal

2003