(laat u voorlezen!)

oktobersjnei


d’r lierer sjteet
bij de vinster
mit zieng lierlinge
ze kieke eroes
wiese kingervräud
waal nog naas
d’r jeróch va printe
de jedanke an
krissjtuksjer
de wermde van
jemuutliegheet
d’r haard
tsezame sjrieve
ze e jediech
de lierlinge d’r lierer
ze zieëne sjtilte
losse rouw wase
bluie vrid
aoste jeluk

 

2015