tsietva201801
tsietva201802
tsietva201803
tsietva201804
tsietva201805
 

 
    tsiet va

tsiet va wade
va verlange
oane bezits
oane wille han

tsiet va wade
va verlange
mit doe bis
mit iech bin

tsiet va wade
va verlange
noa hu
noa mörje

vräud va wade
koens va verlange
kingerlieg jewase
aod jejruid


vertaling zie beneden

 

 

 

 

 

 


Wade

In ’t Middelhollendsj sjprooch me va: wachten, wochten. In ’t Aodhoeëgduutsj: wahten, Friesiesj: wachtsje,  Aodfriesiesj: wachtia.


 

 

 


  

Detsember
Detsember is d’r mond va lit. Midwinkter weëd vuural in ’t Norde jevierd. Doa is ’t uvverdaag nit lang kloar. In ’t userste norde is ’t zoeëjaar daag en naat duuster. Noa midwinkter weëd ’t lanksaam aa werm kloar.

 

 

 

Planete
Mars sjteet in 't zude. Venus an 't end van de naat neer in 't zuudoste.

 Winkter
D'r winkter vingt aa óp eenentswantsieg detsember um drei-entswantsieg oer drei-entswantsieg. De naat van eenentswantsieg óp tswai-entswantsieg detsember is de langste naat van 't joar.

 Orion
Orion is in 't zuudoste tse zieë. Hat de vorm van inne zankleufer mit in 't midde drei sjtere kót neëveree.

 D'r jank van de tsiet

't Nui bóch van d'r Wim Heijmans kan me jelde bij de bucherjesjefter Deurenberg en Leeskunst i Kirchroa. I Kirchroa-wes bij Primera. Me kan 't óch besjtelle bij de uitgeverij TIC i Mastrich. ISBN 978-94-91561-80-1

 Óngersjeed
Vriedieg eenentswantsieg oktober prezenteert d'r Wiel Hamers zieng cd 'óngersjeed 'um nnuntsing oer in d'r Hub va Kirchroa. 't Jeld wat de cd ópbringt jeet noa Kika. Vöal lu hant mit sjpas en oane jet d'rvuur tse krieje draa mitjewirkd. Sjoeëlkinger hant de technoenge vuur bij de cd jemaad
.

 Jediech van d'r mond

 

Vertaling gedicht

 


tijd van

tijd van wachten
van verlangen
zonder bezit
zonder willen hebben

tijd van wachten
van verlangen
met jij bent
met ik ben

tijd van wachten
van verlangen
naar vandaag
naar morgen

vreugde van wachten
kunst van verlangen
kinderlijk gegroeid
oud gegroeid

 

 

 


 


 

Deel XVI
Flieëte

D’r adventskrans sjteet mit de veer keëtse óp e dusje bij de leëstroeën. Vurrieje waech hat ’t Aggie de ieëtsjte keëts aajesjtaoche. Doe waor ’t nog Tsinterkloas. Noen kunt de krismes ech kótterbij. Hu de tswaide keëts. De kinger zitse óp kussens en sjteul va hootsere kratte rónk d’r troeën.
‘Abdoel,’ zeët d’r meester. ‘Doe darfs noen óp d’r troeën zitse. Wils te dat?’
D’r Abdoel knikt. Heë sjtroalt. Jeet óp d’r jroeëse sjtool zitse.
‘Abdoel,’ jeet d’r meester wieër, ‘zouws te jet wille vertselle uvver ’t land woa diene pap vandan kunt?’
D’r Abdoel sjtriecht ziech uvver de kneie.
‘D’r papa kunt oes e land hei jans wiedvoet.’
Heë sjtikt inne erm oes. Jeet d’rmit óp en neer.
‘Jans wied voet.’
‘Woa da,’ vroagt ’t Iris.
‘Syrië.’
‘Is e doa voetjejange?’
D’r Abdoel knikt.
‘Doa woar krig. D’r papa moeët joa sjisse. Dat wool heë nit. Doe is heë voetjejange.’
‘Tse vós,’ ruft d’r Rob.
De kinger laache.
‘Joa, ieëtsjt waal. Óch e sjtuk mit inne vrachwaan. En doe in ing boot. Dat woar jans jevierlieg.’
D’r Rob kiekt jans verwóngerd.
‘Koam die boot bis hei.’ 
‘Nae, noa hei is d’r papa mit d’r tsóg kome. Heë hauw jraad nog jenóg tsentse um e keëtje tse jelde.’
‘Doe óch?
‘Nae, iech bin hei jebore.’
’t Aggie sjtikt de hank óp.
‘Dieng mama da?’
‘Die is d’r papa óp d’r maat bejieënd.’
‘Óp d’r maat?’
‘Joa, d’r papa kan jans jód riet vlieëte en bamboe. Doa maat hei van al va. Óch sjteul. Die verkeuft heë óp d’r maat.’
‘En dieng mam?’
‘Die verkoat eppel, biere, appetsieëne.’
D’r Abdoel sjtelt ziech reët.
‘En d’r papa vingt ’t jans sjun hei.’
D’r meester jeet óch sjtoa.
‘Abdoel, doe darfs hu de tswaide keëts aamaache. Da zinge vier e nui sjtuks je van ’t krismeersje.

óp de troeën is hu de plaatsj
vuur d’r Abdoel heë vertselt
miene pap woar óp de vlóg
noa e land woa vrid nog tselt
koam doe hei en jong óp zuk
zoog zieng vrauw zie jroeës jeluk

bamboe flieëte kan heë jód
doa verdeen te mit zie jeld
vuur zieng kinger en zieng vrauw
doarum is dis tsiet zoeë sjun
zoeë sjun, zoeë sjun, zoeë sjun vol kris-jeluk

 

 

Jediechte-pad

 


I meëts va dis joar woeët inne bejin jemaad mit 't jediechte-pad. Failere mit jediechte in 't Hollendsj en d'r dialek zunt jeplaatsjd in 't park va Kirchroa. De ieëtsjte drei jediechte zunt va d'r Frans Budé, d'r Leo Herberghs  en d'r Wim Heijmans. De jediechte zunt jesjlaeve i iezere plate en vas-jemaad an failere oes Ardenner sjtee. 't Is e iedee van de jemeende Kirchroa en de Stichting Dichter in Beeld. Haof tseptember zunt drei nui jediechte d'rbij kome. Doa is 't jediech 'jeluk' bij  van d'r Kirchröadsjer sjriever Loek van de Weijer, Heë is bekankd um zieng sjlauwberjere. Heinoa kome nog mieë jediechte. Vuur de nieëkste drei failere hant ziech al sjponsore jemeld. Me hoft nog  sjponsore tse vinge um nog mieë bilder tse kanne zetse. Jiddes moal jruupjer va drei jediechte. Tswai Hollendsje en ee dialek. 't Jediechte-pad vingt aa bij d'r i-jank vanoes de Niersjprink. 't Pad noa links aahaode. Dat leuft parallel an d'r Könnekswaeg.
 

HEI kant uur de reed leëze van d'r heer Gert Boonekamp.

HEI kant uur de jediechte leëze en nog mieë foto's zieë.

  

   gedichten bij geboorte, rouwen
en trouwen...

 

JEBOERT
TROUWE
ABSJIED

 

 

 

 

 

ADVENT0
ADVENT1
ADVENT2
ADVENT2a

 

 


 

 

 

Verbóngeheet

Rónk de lampepöal sjtunt krisboom. Vas-jebónge teëje sjtórm en misjien óch lang vingere. Óp d’r plai va verbóngeheet hat inne kuunsler tswai sjteul jeplaatsjd. E monument van iech en doe. Teëjenuvveree um ziech aa tse kieke. Ziech tse zieë. Tswai kinger zitse dróp. Ze sjpringe óp. Verwessele va plaatsj. Hant de jruetste sjpas. Sjpieële ’t sjpel van iech en doe. Iech i doe. Doe i iech. Hönne laach klinkt uvver d’r plai. Da lofe ze wieër. Erm uvver de sjouwere. Verbónge.
’t Is rui-ieg. Inne eecheboom sjteet óp d’r plai. Drónger ing  bank. Ing vrauw zitst dróp. Tute van e jroeës jesjef neëver ziech. Ze sjteet óp. Leuft noa de tswai sjteul. Zetst ziech. Oes ing van de tute holt ze ing keëts. Sjtikt ze aa. Zetst ze óp d’r sjtool teëjenuvver ziech. D’r pap van de döatesj kunt langs. Leuft jet rónk. Misjien ziet e al jet vuur ónger d’r krisboom. Vuur zieng famillieë. De vrauw óp de bank sjteet óp. Winkt noa ‘m. Heë zouw kome. Zelver jeet ze voet. Lieët de keëts sjtoa. D’r pap waad effe. Da jeet e zitse. D’r  sjtool va sjtee veult werm aa. Iech i doe. Zoeë jeet e noa heem. De keëts nimt e mit. De tswaide keëts. Va verbóngeheet. Vräud óp d’r angere. Sjtrak kome de kinger. Tswai keëtse zalle brenne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teller

691501
vandaag523
gister472
deze week523
maand4813