Jediechte um tse leëze en tse jebroeche
bij passende jeleëjehete.

Gedichten om te lezen en te gebruiken
bij passende gelegenheden.

 

 

 

ABSJIED

AFSCHEID

 jrens

de jrens va noel
is noel
filosofe-sjproach
doa kans te wieër
mit joa
mar wie wied
jods-jedank klinkt
de sjtim van
inne zenger

huft óp
um tse zieë
wieër wie noel

2017grens

de grens van nul
is nul
filosofentaal
daar kun je verder
mee gaan
maar hoe ver
godsgedank klinkt
de stem van
een zanger

tilt op
om te zijn
verder dan nul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 verleefd

profeet profetseit
nem de pieng
wie ze is
nem de vräud
oane verlange
da bliets-te
in ’t zieë

pieng wie pieng
mit verjaes
va betswinge
vräud wie vräud
oane las
va verlange
wat bliet
is ’t zieë

profeet profetseit
iech han leef
in ’t zieë
verlang iech
bij diech
tse zieë


2017

 

 

 verliefd

profeet voorspelt
neem de pijn
zoals ze is
neem de vreuigde
zonder verlangen
dan blijf je
in het zijn

pijn als pijn
met vergeten
van bedwingen
vreugde als vreugde
zonder last
van verlangen
wat blijft
is het zijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ónendlieg


horizon wieër
wie 't ogeblik
litjoare wied
uvver de sjwöardekraf
noa de endliegheet
mit sjteresjproach
jesjiechtebilder
mit biebelname

ónendlieg wied voet
oerknal
endlieg kótbij
d’r horizon
va jidderinne
zieng eje
endliegheet


2016

 

 

 

oneindig

horizon verder
dan het ogenblik
lichtjaren ver
over de zwaartekracht
naar de eindigheid
met sterrentaal
verhalenbeelden
met bijbelnamen

oneindig ver weg
oerknal
eindig dichtbij
de horizon
van iedereen
zijn eigen
eindigheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leem

himmels jeveul
daalt in de eëd
öffent ziech
man i vrauw
jebeerd ing vruet
in eëd jebore
vorme jesjtalte
blomme bluie
oes e lief
homo sapiens
nectar i körper
honnieg leefde
klai-jebakke bilder
oes leem

drage himmel
drage eëd
drage leëve

leefde

2016


leem

hemels gevoel
daalt in de aarde
opent zich
man in vrouw
baart een vrucht
in aarde geboren
vormen gestalten
bloemen bloeien
uit een lijf
homo sapiens
nectar in lichaam
honing liefde
kleigebakken beelden
uit leem

dragen hemel
dragen aarde
dragen leven

liefde

 

 

 

 

 

 


jedanken

ing sjtim klinkt
durchleëfd
nog zoeëvöal
tse zage
sjlist ze sjwiejend
i de erm
loester noa de
ónbezónge jesjiechten
jedanken krient
d’r vrije loof
raeste bij ing
brós bloeës
veule ‘ne hatsklop
dreume noa
inne hese daag
in de oavendlóf
ing sjtim zingt
uvverleëfd
die Gedanken sind
frei

2016


gedachten

een stem klinkt
doorleefd
nog zoveel
te zeggen
sluit ze zwijgend
in de armen
luister
naar de
onbezongen verhalen
gedachten krijgen
de vrije loop
rusten bij een
borst bloot
voelen een hartenklop
dromen na
een hete dag
in de avondlucht
een stem zingt
overleefd
die Gedanken sinf
frei

 

 

 

 

 

 


Dimitri

dieng sjtim klinkt
ieëwieg jónk
vruier lidjer
wöad durchzichtieg
i tsaarte tsieter
jlaaskloar
lieëts leefde drieve
óp roeëzewólke
moeziekant sjpil
nog effe durch

effe klinkt
dieng sjtim nog
in 'ne zommeroavendwink
roeëzebleer riezele
effe

 

2015


Dimitri

jouw stem klinkt
eeuwig jong
vroeger liedjes
woorden doorzichtig
in zachte trilling
glashelder
laat liefde drijven
op rozenwolken
muzikant speel
nog even door

even klinkt
je stem nog
in een zomeravondwind
rozenbladeren ritselen
even

 

 

 

 

 

 

 

jediechsjniepele


d’r sjloes van e joar
d’r bejin va mörje
jister i hu
jerdiechsjniepele
jejrave in alle rouw
oes sjtilte
puzzelsjtukker
van e jediech
mit jeveul
e deel zieë
va vöal mieë
heem zieë
in e lid
i leefde
mit jesjtalt

’t deed zoeë jód
d’r bejin va mörje
jister i hu2015

 

gedichtsnippers

het slot van een jaar
het begin van morgen
gisteren in vanddag
gedichtsnippers
gegraven in alle rust
uit stilte
puzzelstukken
van een gedicht
met gevoel
een deel zijn
van veel meer
thuis zijn
in een lied
in liefde
met gestalte

het doet zo goed
het begin van morgen
gisteren in vandaag

 

 

 

 

 

 

 

 


sjriever

 

heë sjrieft zieng sjritte
durch de laan
noa d’r busj
va zieng jesjiechte
eeche-sjterk
joar noa joar
rink noa rink
in d’r sjtam
bis dis joar
werm klure bleer
weech evver d’r sjtam
jeveld d’r sjriever
in d’r sjtórm
va ziene roman
d’r letste
heë sjtrekt ziech oes
in de laan
va zieng jesjiechte

 

2015


schrijver

hij schrijft zijn schreden
door de laan
naar het bos
van zijn verhaal
eikensterk
jaar na jaar
in de stam
tot dit jaar
weer kleuren bladeren
week echter de stam
geveld de schrijver
in de storm
van zijn roman
de laatste
hij strekt zich uit
in de laan
van zijn verhaal

 

 

 

 


dörp

an de rivier
sjtil
mui in aodheet
sjrónge i tsiet
oes-jesjlaeve
durch wasser wink
bluit jreun
daag vuur daag
zóndiegsrouw
nui sjrónge
nui kweëte
jesjoerd durch
't leëve

 

2015


dorp

aan de rivier
stil
moe in oudheid
groeven in tijd
uitgeslepen
door water wind
bloeit groen
dag voor dag
zondagsrust
nieuwe groeven
nieuwe eelt
geschuurd door
het leven

 

 

 

 poebliekoem

in d’r wink
sjtrieche jraassjpiere
va dónkeljreun
noa lieët
ritsjtengele ritsele
in d’r jraaf
d’r diechter sjtrekt
ziech oes an d’r rank
van ’t wasser
sjikt inne jrós
óp miepmopvluejele
nao zie poebliekoem
e jediech
ing zieë van applaus
rolt jolve
klatsje sjoemköp
ebbe i sjtiltesjproach
d’r diechter
zie eiland
zie heem
sjtilte
zoeë wied wie-ts te zies


2015

 publiek

in de wind
strijken grassprieten
van donkergroen
naar licht
rietstengels ritselen
in de greppel
de dichter strekt
zich uit aan de rand
van het water
stuurt een groet
op vlindervleugels
naar zijn publiek
een gedicht
een zee van applaus
rolt golven
klappen schuimkoppen
de dichter
zijn eiland
zijn thuis
stilte
zo ver als je ziet

 

 

 

 

 

 

 


daag

klure fluustere
lieët
sjtrieële juuche
d'r daag
dauw wies jevrore
moalt mörjevrugde
sjmiltst
zonnesjteer
kristal kloar
sjtroalt besjtoa
keurt eëd
joa miensj
oamt verjoa i
klure
fluustere
juuche

 

2014dag

kleuren fluisteren
licht
strelen juichen
de dag
dauw witbevroren
schildert morgenvreugde
smelt
zonnenster
kristalhelder
straalt bestaan
kleurt aarde
ja mens
ademt vergaan in
kleuren
fluisteren
juichen

 

 

 

 


rietsjtengele


hank i hank
durch d'r mulle zank
sjritte vós vuur vós
junt bewós
de welt likt óp
vuur hön
d'r ruk noa
d'r alledaag
döks jee bejrif
sjtutse ziech
heng umsjtrengeld
d'r zank weëd naas
vaste boam
sjritte zicher
ónger hön tswai
rietsjtengele an
d'r rank van 't wasser
bieëve in d'r wink
noa ee tsouw
de zieë
joa de zieë
hön jesjiechte
sjwumt mit

 

2014

 

rietstengels

hand in hand
door het mulle zand
schreden voet voor voet
gaan bewust
de wereld ligt open
voor hen
de rug naar
de alledag
vaak geen begrip
beschermen zich
handen omstrengeld
het zand wordt nat
vaste bodem
schreden zeker
onder hun tweeën
rietstengels aan
de rand van het water
beven in de wind
naar elkaar toe
de zee
ja de zee
hun verhaal
zwemt mee

 

 

 

 

 

 

 

 
  ...meer gedichten over afscheid...