sjtroale

dag zon
dag daag

sjienste hü?
doe zies miech toch

joa, mar óch werm?
joa jiddere daag, alwerm

iech veul diech hü angesj
wie kunt dat?

och daag
iech han jouw zin

leef zon, da hof iech
dat dat ’t vrugjoar is

joa daag, iech han jinne kalender
iech han sjtroale
sjtroale vuur jidderinne

2008