’t reënt

ing mier krüft ónger inne paddesjtool
ónger de vinsterbank zitst ing sjpin
flot jeet ing moes in ’t laoch
van d’r reën kriet d’r visj jouw zin
in mie jlaas is ’t lekker naas

d’r voeëjel in zie nes zeët
doe has jód moelle
d’r janse daag sjwumste in ’t wasser
wie kanste noen bij diech sjoelle
in die jlaas weëdste vies naas

ing vlei hat dat jehoeëd
iech zuk d’r limenaad
ze vleit noa d’r dusj
hinger in d’r jaad
doa sjteet e jlaas mit herlieg naas

doe zunt ze allenäu kómme de sjpin,
d’r voeëjel, de moes, de mier
ze sjoelle in d’r limenaad
d’r visj sjpietst dat zieër
in zie jlaas is noen zoer naas

2007