tsiet

de joare tselle
kómme en junt
de vrung van ummer zunt doa
inne middieg vertselle
jesjiechtens va vruier
en va mörje
ze blieve óch went ze junt
de vrung van ummer
sjtilte in de tsiet

óp d’r dusj inne kóch
mit keëtse
vöal këetse
oam um tse bloaze
blieft jenóg vuur e lid
jezónge mit de vrung van ummer
sjtilte in de tsiet

ing sjtond sjuuft in de zommertsiet
sjtilte in de tsiet
de vrung van ummer


2007