sjong

e beks-je wasser, paar sjtukker broeëd
bij de duur, ónger de roeët
e lidje zinge, Piet en Kloas
hü zunt vier braaf, jee jeroas

mar wie iech óch zing
iech bin nog zoeë kling
durch mieng vus
’t maat miech wus
zunt de sjong nit jroeës
iech maach ing voes
drum krien iech nit vöal drin
dat is nit noa mienne zin

d’r Piet lekt e brifje bij d’r sjong
van d’r klinge jong
weëd mar nit tse dol
doe kries de sjong vol
mit sjnuuts en neus
zoeëvöal, wie vuur inne reus
en iech sjenk e peks-je sjpas
dat i jiddere sjong past

2006