sjting

in d’r jaad likt inne sjtee
in ’t nase jraas
e kink drüegt d’r sjtee
langs zieng bóks
da ziet ’t nog inne sjtee
ónger inne sjtroech
en nog inne en nog inne
nog vöal mieë sjting
da weëd ’t duuster
’t jeet eri
mörje kom iech werm
da bouw iech e hoes
of ing bruk of inne weëg
waadste óp miech

sjting hant tsiet
alle tsiet                        

2005