paddesjtool

in d’r paddesjtool is ’t sjtil
d’r kabouter sjlieft
de tsies-jer kómme óp bezuk
ze pakke de kóffere oes
adieë winke de sjwalber
tsezame vleie ze voet
de bleer valle
iech sjpieël dermit
doa vilt ing drüp
in d’r jaad kriesjt reën
iech sjoel ónger ’t web
van ing sjpin

sjun
herfsvakans

2004