sjoeëlrees noa d’r busj

ing tèsj mit bóttramme
inne blèch drinke
durch d’r busj sjpatsere
noa de vüejel loestere
de blomme name jeëve
zient ‘t hoal van e deer
ing sjpannende jesjiechte
e lidje zinge
tusje beum en in sjtrüch sjpieële
sjtunt in ’t wasser
sjong en zökke oes
mit sjting ing dam bouwe

de tèsj is leëg
rèste bij inne boerehof
krient pannekuch mit tsoekker dróp
mui en sjwats noa heem
d’r drek weëd aafjewèsje

’t woar inne sjunne daag
en dat bliet
ónjewèsje

2004