Masjieng

Inne jroeëse sjlaag.
Durch de klas viert inne masjieng.
Sjting valle.
Jlaassjlpietter.
Sjtubwólke drieve in de sjtroale van de zon.
Ing kingertseechnóng fladdert durch de loeët.
Óp ing moer sjteet jesjrève:
‘oane de sjpas jeet ’t jaar nit jód.’
De wöad: ‘hü en mieë’ valle jraad um.
Bij de poats sjteet inne man.
Ing vrauw kunt aalofe. Ze zeët:
‘Dat woar ing sjun tsiet. Noen likt-e óppen eëd.
Dat deed pieng.’
Kinger kiekke durch d’r droad.
E paar juffrouwe en meestere sjtunt óp d’r sjpieëlplai.
Ze zint sjtil.
Tusje d’r sjrot likt ing pop.
De sjoeël vilt inee.
Óp d’r jraasplai sjteet inne boom,
oeëts jeplantst durch kinger.
’t Leëve jeet wieër,
sjterker wie inne masjieng.

2003