vinster

inne kloon in alle klure
jeplekt óp de vinster
van de sjoeël
d’r óptsóg trukt verbij
kinger wieze noa de vinster
‘kiek mam, kiek pap,
dat is ózze kloon’
mörje jeet heë werm
in de kas
de kinger zalle zage
‘vier hant ing sjiekke klas’
en hingt ’t ós de vinster oes
da hange vier
d’r kloon werm dróp


2007