idool

óp d’r jraasplai
klónk mienne sjrai
hinger d’r keeper vool
d'r bal in de jool
éé éé en noen nog ing
flot jónge mieng bing
zicher wie ’t Miekke
e sjun meëdje koam kiekke
iech sjoos nog ing drin
wat hauw iech jouwe zin
va wieds hoeët iech, ‘sjtomme poet,
doe sjoos d’r bal durch de roet’
mit de sjong vol leem
jong iech noa heem
iech kroog ze um de oere
de sjtroaf zouw ing wèch doere
doe dórf iech werm an duur
’t leëve kroog zoeë zieng kluur
bij ós in d’r jaad
woeët ing jool jemaad
zoeëjaar mienne pap wool ins treëne
en ziech mit ing jool zeëne
heë dong e paar sjrit noa hinge
vier jónge hup, hup zinge
inne sjoes, d’r bal jong durch de roet
jinne róffet, ‘doe sjtomme poet’
vier vónge aa um d’r pap tse laache
umdat heë ing jool in ’t tsimmer wool maache
iech woar doe zoeë jónk wie e kink
mar d’r foesbal is nog ummer mie dink
d’r Johan Cruyf is al lang mie idool
en dink bij jidder jool
an d’r pap en ’t Miekke
iech dink dat ze nog noa miech kiekke

2006