(laat u voorlezen!)


 

 

jesjiechte

bilder ónger sjtub
e joar lang i zölderjeróch
verbleeche i majer lit
jiepse vlekke
aafjesjtoeëse
wiese sjtuks-jer
sjuts va wirkeheng
bilder uvverleëve
dere lu oame óp
sjtunt in d'r sjoeës
van d'r sjtal
in 't sjtrue
de baarmodder
e kink jebore
jedijt i zieng jesjiechte


kloppe zeëge sjlefe
sjroeve neële
en da 't lit
dere sjnoeve
lu troane
va vräud
wirkeheng vauwe ziech
raeste in hön jesjiechte

bis 't nieëks joar
bloaze werm d'r sjtub
van de bilder mit
d'r oam van de jesjiechte