KRIS-TSEERROAD
 
Jiddere daag sjpatseert d'r Jeffrey mit d'r Joep langs de hoeë­g flats. D'r Joep is e kling sjwats hunke. Ze sjtèche de sjtroas uvver noa de sjoeël. D'r Jeffrey vingt 't sjun um noa ing juffrauw of inne meester tse winke.
Hü sjneurt d'r Jeffrey óp 't jraasplaisje hinger inne bal aa. Tsezame mit anger jonge. Sjneure kan heë jód. Wie hel d'r bal óch vlügt. Urjens holt heë 'm werm i. En da treëne. Treffe of nit. En da werm sjneure. "Jeffrey!" Zieng mam keëkt wus uvver de sjtroas: "Jeffrey! D'r Joepie!" D'r Jeffrey drieënt ziech um en sjpatseert noa heem. D'r bal rolt uvver 't veld. Went heë bij de vuurduur is sjneurt d'r Joep al de trap aaf. Heë sjpringt, rücht en joenkt. D'r Joep trukt d'r Jeffrey noa inne sjtroech. Heë rücht tusje leëg bliksjer. Zie püetje jeet um­hoeëg. D'r Jeffrey trukt an d'r reem. Bij 't hek vuur de sjoeë­l bliet heë sjtoa. Doa brent nog lit. D'r meester zitst hin­ger zienne dusj. "Meester!" keëkt heë. D'r meester kiekt noa boese. Heë winkt. D'r Jeffrey hingt teëje d'r droad van 't hek. "Joepie, dat is mienne meester. Meester Guus." D'r Joep jeet zitse. 't Weëd al duuster. "Jeffrey!" Durch d'r duuster klinkt de sjtim van zieng mam. Heem lekt d'r Joep zienne doeë­sj voet in e beksje wasser. In 't tsimmer zitst zieng mam óp de bank. Ze hilt inne nase dóch teëje heur oog. Drüp rolle langs heur bakke eraaf. Bij de vinster sjteet heure vrunk. D'r Jeffrey ziet alling zienne ruk. Heë jeet noa zie tsimmer.
D'r nieëkste mörje rücht d'r Joep an de duur van 't sjloftsim­mer. D'r Jeffrey weëd wakker. Heë leuft noa 't tsimmer van zieng mam. Ze likt nog i bed. Alling. Heë krüft neëver heur. D'r Joep sjteet neëver 't bed. Zienne sjtats winkt. "Wat wil­ste ónger d'r krisboom?" vroagt ze. 't Is sjtil. Zieng vingere sjtrieële heur oer. Ze rèste bij heur oerbel. "Inne oerrink," flüstert heë. "Noa sjoeël losse vier e löchs-je maache," zeët zieng mam en pütsjt hem. "Mama, die oog is dik," heë duit ziech teëje heur aa. De duursjel klinkt. D'r Joey kunt d'r Jeffrey aafhoale. "Has doe d'r pyjama nog aa?" "Jank mar noa sjoeël, Joey. Iech kom ezoeë." Op sjoeël vertselt d'r Joey an d'r meester dat d'r Joey ezoeë kunt. "En witste, meester, zieng mam hat e blauw oog." D'r meester sjtriecht mit zieng hank durch zie hoar: "Zoeë blauw wie inne krisbol?" D'r Joey moeët laache um de wiets. De kinger junt zitse. Jidderinne hat jet mitjenoame um de klas tse tsere. Sjtere, herdere, sjöaf, engele, böl. Went d'r Jeffrey eri kunt brenne de keëtse al. Ze zinge lidjer en vertselle verhale. Bij de poats sjteet zieng mam. D'r Joep danst an zienne reem. Tsezame junt ze noa 't jesjef va löchs-jer in de oere, 't jesjef van jlietserende ring.
In de klas brenne nog ummer de keëtse. D'r Guus rümt nog jet óp. Went d'r Jeffrey mit zieng mam tserukkunt van 't löchs-jerjesjef, kan heë 't keëtselit in de klas zieë. "Kiek mam, d'r meester is nog doa." Hee vingt aa tse sjneure. D'r Guus ziet d'r Jeffrey aakómme. Heë jeet noa boese. Bij 't hek zetst heë ziech óp de hoekke. Heë kiekt noa d'r oerrink. D'r oerrink van d'r Jeffrey. Sjtil zeët heë: "Jeffrey, wat e sjun kris-
tseerroad."
D'r Jeffrey sjtraalt en sjneurt noa heem. Zienne oerrink jlietsert in de oranje oavendzon. An d'r himmel sjtraalt inne sjteer.