KEËTS

 

ing keëts brent
de vlam danst
ruiieg
de wik hat
ing sjwatse naas
de duur jeet óp
de vlam flakkert
sjrekt ziech

ing jesjiechte kunt eri
loester wat iech zaan
wat iech vroag
iech zuk rouw
iech zuk vrid
iech zuk leefde
keëts help miech

de duur jeet tsouw
de keëts brent
de vlam danst
i rouw
de wik sjnoeft
ziech de naas
nog e sjtuks-je
’t jeet diech jód

sjtèch ing keëts aa