SJTRÜE

reklaamköp
keëke oes jieëvel
róffe va daacher
iech wil diech

neonlit lekt
diech e dwaalsjpoor
en de tsiet veëgt
va waas noa mieë
jinne huu

doe bis hinger e vanghek
neerjezatsd
óp durchweechte makkadam
zaks doe voet

en lands sjlieslieg
misjien
in ‘t sjtrüe