alwerm krismes

alle Jahre wieder
klinkt uvver d’r krismaat
jemuutlieg jeweun
mitdoeë wie ummer

en ópins
’t sjneit
huult d’r wink
um ’t hoes
plekke kinger krispleëtjer
óp roete tseechene
ziech sjwats aaf
sjattets va vräud
in de vlokke

en ópins
is krismes nui
i kingeroge
joa de kingeroge
ze blieve

alwerm krismes

2018