mitjoa

waarhoes mit
planete-naam
blinkende krisböl
an d'r plavong
jlinsterend krislit
kirchtoer sjiengt
i-jepakt i sjtiejere
durch ing jlaaswand
fürchtet euch nicht
sjteet i jroeëse lettere
hoeëg in de loeët
inne poliesewaan
óp de wach bij e bild
Jesaja nuun-en vieëtsieg
vuur jidderinne
i sjplietere jlaas
jladjesjlaeve

inne sjtroom lu
trukt verbij
woa junt ze hin
woa kome ze vadan
fürchtet euch nicht
d'rbij zieë
i d'r sjtroom
jidderinne

mitjoa
i kristsiet

2017