winkterroeëze

 

’t sjmiest fienge sjnei
ing inkel vlok
sjmiltst óppen eëd

d’r jaad pratsj naas
i winkterrouw


óp d’r plai
sjtunt kröam
neus reuche
Glühwein sjwaamt
riefkuch broane
krislidjer klinke
’t maat vroeë

 

d’r duuster vilt i
lempjer luete óp
vuurpöt flakkere
vlokke dale neer
druege sjnei
bliet ligke
meersje kluur
mit Glühweindrupe
en klattere riefkóchvet

d’r jaad sjneiwies
i krisrouw
mit rozza knöp
va winkterroeëze
krisblui

 

2016